Danh sách đề tài đã được đăng ký


STT Tên đề tài Loại đề tài GV hướng dẫn MSSV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Lớp Cơ quan thực tập
1 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Trà Vinh Tiểu Luận  CN. Lâm Thị Bích Hằng 111914023 Trần Hồng Ngọc 28/07/1996 Vĩnh Long DA14KT Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Trà Vinh. Đ/c: Số 164 Lê Lợi, phường 1, thành phố Trà Vinh. Sđt 02943855182
2 Kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Xáng Trà Vinh Khóa luận  CN. Tăng Tuyết Mai 111914024 Trần Ngọc Thảo Nhi 19/12/1996 Trà Vinh DA14KT Công ty Cổ phần Xây lắp và Xáng Trà Vinh. Số 108/6 Bạch Đằng, Phường 4, Thành phố Trà Vinh. Số điện thoại 02943853029
3 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty TNHH MTV TM Gia Hạo Khóa luận  CN. Phạm Hữu Đạt 111914014 Trần Thị Thanh Huyền 27/03/1996 Trà Vinh DA14KT
4 Kế toán công nợ tại công ty bảo minh trà vinh Chưa xác định  CN. Đào Duy Khanh 111914137 Thái Thị Diểm Trinh 10/09/1996 Trà Vinh DA14KT
5 Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Thương mại Gia Hạo Khóa luận  CN.Phạm Hữu Đạt 111914131 Đoàn Thị Tuyết Trân 21/11/1996 Vĩnh Long DA14KT Công ty TNHH MTV Thương mại Gia Hạo

Trang 1 của tất cả 95 trang, hiển thị 5 dòng của tất cả 474 dòng, từ 1, đến 5