CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO TẠO THẠC SĨ
NGÀNH KẾ TOÁN

+ Chuyên ngành: Kế toán

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO TẠO THẠC SĨ
NGÀNH KẾ TOÁN

+ Chuyên ngành: Kế toán

Mã ngành: 8340301

Tên ngành: Thạc sĩ Kế toán

 

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH
Image

LIÊN HỆ