CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO TẠO THẠC SĨ
NGÀNH LUẬT

Chuyên ngành: Luật Hình sự và tố tụng hình sự

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO TẠO THẠC SĨ
NGÀNH LUẬT

Chuyên ngành: Luật Hình sự và tố tụng hình sự

Mã ngành:

Tên ngành: Luật Hình sự và tố tụng hình sự