THAM LUẬN HỘI THẢO
THÚC ĐẨY CHUYỂN GIAO VÀ THƯƠNG MẠI HÓA
SẢN PHẨM KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Ngày 24 tháng 02 năm 2022

Nếu trình duyệt không tải được xin vui lòng xem tham luận tại đây