Công trình nghiên cứu khoa học cấp Trường của giảng viên nghiệm thu

Công trình nghiên cứu cấp Trường đã nghiệm thu

Tên đề tài

Tên tác giả

Đơn vị

Thời gian

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia của người lao động vào thị trường việc làm phi nông nghiệp ở khu vực nông thôn tỉnh Trà Vinh

Ths. Nguyễn Thị Cẩm Loan

Bộ môn Kinh tế - Quản trị Kinh doanh


(11/2014- 9/2015)

Tín dụng thương mại: phân tích trường hợp mua chịu thức ăn, thuốc thú y thủy sản của nông hộ nuôi tôm công nghiệp tại huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Ths. Nguyễn Văn Vũ An

Bộ môn Tài chính NH


(8/2015 - 8/2016)

Tác động vốn tín dụng chính thức đến thu nhập hộ nghèo tại tỉnh Trà Vinh

Ths. Lê Trung Hiếu

Khoa Kinh tế, Luật


(02/2016 - 8/2016)

Đánh giá việc vận dụng kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Trà Vinh

TS. Huỳnh Quang Linh

Khoa Kinh tế, Luật


(02/2016 - 02/2017)

Tác động của chất lượng thể chế lên đầu tư công trình ở các Tỉnh/Thành của Việt Nam

Ths. Huỳnh Văn Mười Một

Phòng Quản trị - Thiết bị


(06/2016 - 2/2017)

Đánh giá ý định sử dụng rau an toàn tỉnh Trà Vinh

TS. Huỳnh Quang Linh

Khoa Kinh tế, Luật


(8/2016-12/2016)

Cơ cấu thu nhập của các hộ gia đình Khmer ở vùng nông thôn Đồng bằng Sông Cửu Long

TS. Diệp Thanh Tùng

Trưởng Khoa KTL


(08/2016 - 4/2017)

Tác động của trách nhiệm xã hội đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp chế biến thực phẩm tại Đồng bằng Sông Cửu Long

Ths. Nguyễn Thanh Hùng

Khoa Kinh tế, Luật


(08/2016 - 4/2017)

Phân tích mối quan hệ giữa quản trị doanh nghiệp và kế toán quản trị tại các Doanh nghiệp Việt Nam

TS. Huỳnh Quang Linh

Khoa Kinh tế, Luật


(10/2016-04/2017)

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tái nghèo của người dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Ths. Nguyễn Thị Cẩm Phương

Bộ môn Quản trị


(08/2016 - 4/2017)

Định hướng lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Ths. Phạm Văn Cà

Bộ môn Kế toán


(11/2016-05/2017)

Đánh giá mức độ sẵn sàng tham gia bảo hiểm con tôm của nông hộ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Ths. Nguyễn Thị Búp

Bộ môn Tài chính NH


(08/2016 - 4/2017)

Đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình cây trồng thích ứng biến đổi khí hậu ở Trà Vinh

Ths. Nguyễn Thị Thúy Loan

Bộ môn Kinh tế


(08/2016 - 4/2017)

Nghiên cứu tác động của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và Chỉ số tiêu dùng CPI đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Trà Vinh

TS. Nguyễn Hồng Hà

Bộ môn Tài chính NH


(12/2016-07/2017)

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến báo cáo tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thành phố Trà Vinh

Ths. Nguyễn Thị Thanh Thủy

Bộ môn Kế toán


(08/2016 - 4/2017)

Giải pháp thúc đẩy hành vi tích cực của người lao động nhằm phát triển thương hiệu trường Đại học Trà Vinh

TS. Vũ Minh Tâm

Bộ môn Quản trị

(7/2017 -4/2018)

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng chế độ kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa Đồng bằng sông Cửu Long

CN. Trần Thị Kim Chi

Bộ môn Kế toán 

(8/2017-8/2018)

Nghiên cứu các yếu tố tác động đến hành vi lựa chọn dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh

Phan Thanh Huyền

Khoa Kinh tế, Luật

Phòng Quản trị thiết bị 

(11/2017-11/2018)

Phân tích tác động của hoạt động phi nông nghiệp lên mức sống của hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam

Lê Trung Hiếu

Khoa Kinh tế, Luật 

(05/2018 -11/2018)

Đầu tư trực tiếp nước ngoài và ô nhiễm môi trường ở các nước đang phát triển: Vai trò của thể chế và nguồn thu thuế

Huỳnh Văn Mười Một - Diệp Thanh Tùng

Khoa Kinh tế, Luật

Phòng Quản trị thiết bị

( 05/2017-12/2018)