Công trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ của giảng viên đã nghiệm thu

Công trình nghiên cứu cấp Bộ đã nghiệm thu

Tên đề tài

Tên tác giả

Đơn vị

Thời gian

    Nghiên cứu ứng dụng mô hình đào tạo hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp cho chuyên ngành kế toán tại Trường đại học Trà Vinh

Ths. Nguyễn Thị Cẩm Loan

Bộ môn Kinh tế - Quản trị Kinh doanh


03/2009-09/2011