Công trình nghiên cứu khoa học cấp tỉnh của giảng viên đã nghiệm thu

Công trình nghiên cứu cấp tỉnh đã nghiệm thu

Tên đề tài

Tên tác giả

Đơn vị

Thời gian

    Giải pháp việc làm cho người lao động ở nông thôn Trà Vinh

Ths. Nguyễn Thị Cẩm Loan

Bộ môn Kinh tế - Quản trị Kinh doanh


5/2012 - 4/2013

    Khảo sát, đánh giá hiện trạng hợp tác xã trên địa bàn tình Trà Vinh và đề xuất giải pháp xây dựng hợp tác xã phát triển bền vững giai đoạn từ năm 2015 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Ths. Nguyễn Hồng Hà

Bôn môn TCNH


11/2014 - 5/2016

    Thực trạng và giải pháp hỗ trợ nông dân quản lý cung ứng vật tư nông nghiệp trong sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Ths. Phạm Trọng Phẫm

Bộ môn Kinh tế - Quản trị Kinh doanh


12/2014-12/2015

    Phát triển du lịch bền vững tại tỉnh Trà Vinh

TS. Huỳnh Quang Linh

Khoa Kinh tế, Luật 


12/2016 - 09/2017