Thông báo

Thông báo xét duyệt đề cương luận văn thạc sĩ lớp Cao học Luật dân sự (CH16LDS_TV5_2)

THÔNG BÁO

Về việc xét duyệt đề cương luận văn thạc sĩ lớp Cao học Luật dân sự (CH16LDS_TV5_2) Khóa 5 đợt 2 năm 2016

     Căn cứ kế hoạch học tập toàn khóa của lớp Cao học Luật dân sự khóa 5 đợt 2 năm 2016;

     Căn cứ tình hình thực tế của lớp Cao học;

     Khoa Kinh tế, Luật thông báo đến Học viên Kế hoạch xét duyệt đề cương luận văn thạc sĩ cụ thể như sau:

     Lớp Cao học Luật dân sự: CH16LDS_TV5_2

             + Xem nội dung kế hoạch xét duyệt đề cương Tại đây

             + Xem danh sách Học viên đăng ký đề tài và Người hướng dẫn luận văn Tại đây