Thông báo

Thông báo: Về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, đợt 1 năm 2020

Căn cứ thông báo số 663/TB-ĐHTV của Trường Đại học Trà Vinh về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, đợt 1 năm 2020.

Khoa Kinh tế, Luật thông báo đến anh, chị được biết.

Chi tiết thông báo xem tại đây.