Thông báo

Quyết định: Ban hành Quy định về trích dẫn và chống đạo văn của Trường Đại học Trà Vinh

Căn cứ Quyết định số 5602/QĐ-ĐHTV về việc ban hành Quy định về trích dẫn và chống đạo văn của Trường Đại học Trà Vinh

Khoa Kinh tế, Luật thông báo đến anh, chị được biết

Chi tiết thông báo xem tại đây.