Thông báo

Thông báo lịch bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ lớp CH16QKD_TV5_2 và CH16QKD_TV5_2

      Căn cứ kế hoạch học tập toàn khóa của lớp Cao học Quản trị kinh doanh (CH16QKD_TV5_2), khóa 5 đợt 2 năm 2016;

      Căn cứ tình hình thực tế của lớp Cao học Quản trị kinh doanh (CH16QKD_TV5_2);

      Căn cứ kế hoạch xét duyệt đề cương luận văn thạc sĩ lớp Cao học Quản trị kinh doanh (CH16QKD_TV5_2) Khóa 5 đợt 2 năm 2016;

      Căn cứ kế hoạch xét duyệt đề cương luận văn thạc sĩ lớp Cao học Quản lý kinh tế  (CH16QKT_TV5_2) Khóa 5 đợt 2 năm 2016 

(bổ sung),

      Khoa Kinh tế, Luật thông báo đến Anh/Chị học viên lớp Cao học Quản trị kinh doanh (CH16QKD_TV5_2) và Cao học Quản lý kinh

tế (CH16QKT_TV5_2) lịch bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ như sau:

      Lịch bảo vệ đề cương lớp CH16QKD_TV5_2 và Cao học Quản lý kinh tế  (CH16QKT_TV5_2) Tại đây