Thông báo nộp hồ sơ bảo vệ tiểu luận tổng quan hoặc chuyên đề tiến sĩ

THÔNG BÁO

Về việc nộp hồ sơ bảo vệ tiểu luận tổng quan hoặc chuyên đề tiến sĩ ngành Văn hóa học,

Lý luận và phương pháp dạy học Ngữ văn và Quản trị kinh doanh

 

     Căn cứ kế hoạch đào tạo nghiên cứu sinh,

     Căn cứ thông báo số 1114/TB-ĐHTV ngày 02/5/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh Về việc nộp hồ sơ bảo vệ tiểu luận tổng quan hoặc chuyên đề tiến sĩ ngành Văn hóa học, Lý luận và phương pháp dạy học Ngữ văn và Quản trị kinh doanh

     Khoa Kinh tế, Luật thông báo đến học viên Nghiên cứu sinh ngành Quản trị kinh doanh như sau:

     Hồ sơ xem chi tiết nội dung thông báo Tại đây

     Thời gian: đến hết ngày 31/5/2018

     Nơi nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo sau đại học (A11.101)