Lịch thi

Thông báo tổ chức thi lần 02 môn học GDQP và an ninh (HP1 và HP2)

Căn cứ thông báo số 232/TB-CGQP ngày 19/7/2022 của Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Trà Vinh về việc tổ chức thi lần 02 môn học Giáo dục quốc phòng va an ninh (HP1 và HP2) cho sinh viên CĐ, ĐH khoá 2021 và các lớp liên thông, văn bằng 2

Khoa Kinh tế, Luật thông báo cho các bạn Sinh viên được biết lịch thi

Chi tiết thông báo xem tại đây.

https://giaoducquocphong.tvu.edu.vn