Quyết định về việc công nhận kết quả điểm rèn luyện của sinh viên HK2, năm học 2019-2020

Khoa Kinh tế, Luật thông báo đến sinh viên các lớp Đại học và Cao đẳng thuộc Khoa quyết định công nhận kết quả điểm rèn luyện của sinh viên Khoa Kinh tế, Luật - Học kỳ 2 năm học 2019 - 2020.

Chi tiết quyết định xem tại đây.