Chức năng nhiệm vụ

 Khoa Kinh tế, Luật được thành lập theo Quyết định số 303/QĐ-ĐHTV ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc đổi tên Khoa Kinh tế, Luật và Ngoại ngữ thành Khoa Kinh tế, Luật. Theo đó, Khoa Kinh tế, Luật gồm có những chức năng, nhiệm vụ như sau:

     Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo một số ngành; tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường;

     Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

     Quản lý Giảng viên, Giáo viên, nhân viên và sinh viên - học sinh thuộc Khoa;

     Tổ chức khảo sát, đánh giá nhu cầu lao động, gắn kết giữa Khoa, Bộ môn, Giảng viên và nhà tuyển dụng, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, người lao động nhằm giúp cho chương trình đào tạo sát hợp với thực tế và đáp ứng tốt nhu cầu của nhà tuyển dụng; quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học;

     Biên soạn chương trình giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;

     Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ Giảng viên, Giáo viên, nhân viên và sinh viên - học sinh, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, Giảng viên, nhân viên thuộc Khoa;

     Quản lý và sử dụng an toàn, có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật thuộc Khoa;

     Phối hợp với các Phòng, Khoa, đơn vị thuộc Trường xây dựng Trường Đại học Trà Vinh ngày càng lớn mạnh; gắn kết với cộng đồng xã hội, với các nhà tuyển dụng, các đơn vị và cá nhân trong và ngoài nước, nhằm nâng cao uy tín, vị trí của Trường;


In bài này   Gửi Email bài này