Giới thiệu BM Tài chính - Ngân hàng

BỘ MÔN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

SỐ ĐIỆN THOẠI: 0294.3.855.246 (Máy lẽ: 176)

 GIỚI THIỆU CHUNG

        Bộ môn Tài chính - Ngân hàng được thành lập năm 2011 và là một trong 5 bộ môn trực thuộc Khoa Kinh tế, Luật trường Đại học Trà Vinh. Bộ môn có hơn 08 giảng viên trong đó: 05 trình độ Tiến sỹ và 03 trình độ NCS, Thạc sỹ. Thực hiện nhiệm vụ đào tạo bậc đại học, thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng nhằm cung cấp nguồn nhân lực tài chính, ngân hàng có chất lượng để đáp ứng nhu phát triển kinh tế của tỉnh nói riêng và vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

1. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC

Tên chương trình: Tài chính ngân hàng

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: Tài chính ngân hàng             Mã số: 52340201

Loại hình đào tạo: Chính quy

    1.1. Mục tiêu đào tạo:

        Chương trình đào tạo ngành Tài chính – Ngân hàng hướng tới mục tiêu rèn luyện người học những phẩm chất chính trị vững vàng và trách nhiệm đối với xã hội; và cung cấp những kiến thức nền tảng về kinh tế – xã hội và kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, đào tạo người học có năng lực tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng và ở các tổ chức tài chính trung gian, các quỹ đầu tư tài chính, và các dự án đầu tư. Bên cạnh đó, chương trình đạo tạo ngành Tài chính – Ngân hàng còn hướng tới mục tiêu rèn luyện cho người học năng lực tự học và tự nghiên cứu để nâng cao kiến thức, và khả năng thích ứng với những thay đổi của môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp

     1.2. Thời gian đào tạo: Thời gian thiết kế: 4 năm, Thời gian tối đa: 04 năm (08 học kỳ).

     1.3. Khối lượng kiến thức toàn khoá:

            - Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 122 tín chỉ

              Trong đó: Tổng số tín chỉ bắt buộc: 110 tín chỉ

                              Tổng số tín chỉ tự chọn:     12 tín chỉ              

    1.4. Đối tượng tuyển sinh:

            - Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học

            - Khối tuyển sinh: A (Toán học, Vật lý, Hóa học)

            - Khu vực tuyển sinh: Cả nước.

    1.5. Việc làm sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng

          - Chuyên viên ngân hàng làm việc ở các phòng kinh doanh, giao dịch, kiểm soát, kế toán, phòng thanh toán quốc tế;

          - Chuyên viên tư vấn đầu tư tài chính tại các ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính trung gian và các công ty chứng khoán;

          - Nhân viên quản lý tài chính tại các doanh nghiệp và công ty đa quốc gia;

          - Tự tìm kiếm cơ hội kinh doanh để tạo lập doanh nghiệp cho bản thân;

          - Nghiên cứu viên và giảng viên làm việc tại các Viện nghiên cứu về kinh tế - xã hội, các Trường Trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học, và các đơn vị giảng dạy và nghiên cứu khác.

      1.6. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

         Quy trình đào tạo: Thực hiện theo Quy định về công tác học vụ dành cho  sinh viên bậc đại học và cao đẳng hệ chính quy ban hành ngày 28/12/2015  của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh.

        Điều kiện tốt nghiệp:

       + Tích lũy đủ các học phần và số tín chỉ quy định trong chương trình đào tạo;

       + Điểm trung bình chung tích lũy của các học phần đạt từ 2,00 trở lên;

       Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập trong năm học cuối. 

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC THẠC SĨ

                Tên chương trình: Tài chính ngân hàng

                Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

                Ngành đào tạo: Tài chính - Ngân hàng                  Mã số: 60340201

                Hệ đào tạo: Tập trung

                Tổng khối lượng kiến thức toàn khóa: 60 tín chỉ

      2.1. Mục tiêu đào tạo

         Đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng giúp học viên nắm vững lý thuyết, có trình độ cao về thực hành, có khả năng nghiên cứu, làm việc độc lập sáng tạo, có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính và ngân hàng; có đủ trình độ tiếng Anh để sử dụng khi nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng.

         Đào tạo học viên ứng dụng lý thuyết nâng cao vào nghiên cứu, có trình độ cao, có khả năng nghiên cứu, làm việc độc lập sáng tạo, có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực Tài chính và Ngân hàng; có đủ trình độ tiếng Anh để sử dụng khi nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng, đảm bảo yêu cầu hội nhập quốc tế và phù hợp với yêu cầu phát triển nhân lực có trình độ cao tại tỉnh Trà Vinh và khu vực. Học viên tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ ngành Tài chính Ngân hàng có khả năng nghiên cứu, quản lý và thực hiện nhiệm vụ tại các doanh nghiệp và tổ chức tín dụng, cơ quan nhà nước, viện nghiên cứu, trường học… đồng thời có khả năng tự nghiên cứu để phát triển trình độ chuyên môn cao hơn ở bậc Tiến sĩ.

      2.2. Thời gian đào tạo:

         Thời gian đào tạo: 2 năm (thời hạn tối đa là 4 năm), Hình thức học: tập trung.

     2.3. Đối tượng tuyển sinh

         Thực hiện theo quy định tại thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo. Các môn thi tuyển gồm: Môn cơ bản, môn cơ sở và Ngoại ngữ và Quy chế đào tạo sau đại học của Trường Đại học Trà Vinh.

         Môn cơ bản: Toán

         Môn cơ sở: Kinh tế học

       Môn ngoại ngữ: dựa trên Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng chung cho Việt Nam theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo.