Giới thiệu Bộ môn Quản trị

BỘ MÔN QUẢN TRỊ

Điện thoại 02943 855 246 (Số nội bộ 100)

      Bộ môn Quản trị được thành lập từ năm 2015 trên cơ sở tách ra từ Bộ môn Kinh tế - Quản trị Kinh doanh thuộc Khoa Kinh tế, Luật. Bộ môn Quản trị được giao nhiệm vụ quản lý và đào tạo từ bậc Cao đẳng đến bậc Tiến sĩ các chuyên ngành gồm:

       1. Cao đẳng Quản trị kinh doanh

       2. Đại học Quản trị kinh doanh (tuyển sinh từ năm 2007) với 04 chuyên ngành:

            + Quản trị kinh doanh tổng hợp

            + Quản trị tài chính

            + Quản trị nhân sự  

           + Quản trị Marketing.

      3. Đại học Thương mại điện tử (tuyển sinh từ năm 2018)

      4. Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (tuyển sinh từ năm 2013)

      5. Tiến sĩ Quản trị kinh doanh (tuyển sinh từ năm 2015)

      Đặc biệt, ngành Thương mại điện tử được thiết kế theo mô hình đào tạo Co-op (Đào tạo kết hợp giữa Nhà trường và Doanh nghiệp) giúp sinh viên nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và có thể đảm nhận công việc ngay sau khi tốt nghiệp.