Giới thiệu Bộ môn Luật

BỘ MÔN LUẬT

Điện thoại 02943 855 246 (Số nội bộ 171)

GIỚI THIỆU CHUNG

        Bộ môn Luật là một trong năm bộ môn của Khoa Kinh tế, Luật - Trường Đại học Trà Vinh. Bộ môn Luật được Khoa Kinh tế, Luật giao chức năng không những đào tạo chuyên ngành Luật bậc đại học và thạc sĩ, tiến sĩ mà còn đảm nhận giảng dạy hầu hết các môn chung của Khoa hỗ trợ cho các bộ môn còn lại.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC

       Tên chương trình: Luật

       Trình độ đào tạo: Đại học

       Ngành đào tạo: Luật học             Mã số: 52380101

       Loại hình đào tạo: Chính quy

1.1. Mục tiêu đào tạo:

      Đào tạo cử nhân chuyên ngành Luật học có phẩm chất chính trị, tác phong nghề nghiệp, năng lực và nghiệp vụ chuyên môn đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

1.2. Thời gian đào tạo: Thời gian thiết kế: 4 năm (08 học kỳ).

1.3. Khối lượng kiến thức toàn khoá:

            - Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 123  tín chỉ

              Trong đó:+  Lý thuyết: 62  tín chỉ

                             + Thực hành: 33  tín chỉ              (Chưa kể tự chọn)

                             + Khóa luận tốt nghiệp hoặc bổ sung kiến thức: 10 tín chỉ

                             * Chưa kể khối lượng kiến thức Quốc phòng – An ninh & Giáo dục thể chất

1.4. Đối tượng tuyển sinh:

          - Theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo và Quy định của Trường Đại học Trà Vinh

          - Khu vực tuyển sinh: Cả nước.

1.5. Cơ hội nghề nghiệp:

         - Làm việc trong cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp, doanh nghiệp

         - Làm việc trong cơ sở nghiên cứu và đào tạo chuyên ngành luật

         - Làm việc trong các Văn phòng luật sư, Công ty Luật, Trung tâm trợ giúp pháp lý, Trung tâm rọng tài thương mại, Văn phòng công chứng

         - Tiếp tục học các bậc cao hơn về pháp luật trong và ngoài nước

1.6. Điều kiện tốt nghiệp

         + Tích lũy đủ các học phần và số tín chỉ quy định trong chương trình đào tạo;

         + Điểm trung bình chung tích lũy của các học phần đạt từ 2,00 trở lên;

         + Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập trong năm học cuối. 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC THẠC SĨ

                Tên chương trình: Luật

                Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

                Ngành đào tạo: Luật kinh tế                                                    Mã số: 60380107

                Ngành đào tạo: Luật dân sự và tố tụng dân sự                  Mã số: 60380103

                Ngành đào tạo: Luật hiến pháp và Luật hành chính            Mã số: 60380103

                Hệ đào tạo: Tập trung

       Tổng khối lượng kiến thức toàn khóa: 60 tín chỉ

2.1. Mục tiêu đào tạo

        Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế nhằm tiếp tục nâng cao những kiến thức pháp lí đã được cung cấp ở bậc đại học cho học viên, cung cấp cho học viên những kiến thức pháp lí đặc biệt chuyên sâu về Luật kinh tế. Bên cạnh đó chương trình đào tạo còn cung cấp những kiến thức sâu rộng về kinh tế, thực tiễn về kinh tế của đất nước với vốn kiến thức sâu, rộng, liên ngành và năng lực nghiên cứu độc lập, học viên có thể tiếp tục tự đào tạo hoặc tự bồi dưỡng thêm chuyên ngành mới.

2.2. Thời gian đào tạo:

       Thời gian đào tạo: 2 năm (thời hạn tối đa là 4 năm), Hình thức học: tập trung

2.3. Đối tượng tuyển sinh

       Thực hiện theo quy định tại thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo. Các môn thi tuyển gồm: Môn cơ bản, môn cơ sở và Ngoại ngữ và Quy chế đào tạo sau đại học của Trường Đại học Trà Vinh.

       Môn cơ bản: Triết học

       Môn cơ sở: Lý luận Nhà nước và pháp luật

      Môn ngoại ngữ: dựa trên Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng chung cho Việt Nam theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo.

2.4. Các ngành đúng và phù hợp: Các ngành đúng và phù hợp bao gồm (không học bổ sung kiến thức):

      * Luật kinh tế, Luật Dân sự và Tố tụng dân sự

STT

Tên ngành

1

Luật

2

Luật Thương mại, Luật Kinh doanh

3

Luật Dân dự

4

Luật Hình sự

5

Luật Hành chính

6

Luật Quốc tế

* Ngành luật Hiến pháp- Luật hành chính

STT

Tên ngành

1

Luật

2

Luật Thương mại, Luật Kinh doanh

3

Luật Dân dự

4

Luật Hình sự

5

Luật Hành chính

6

Luật Quốc tế

7

Quản lý nhà nước

8

Hành chính học

 

 2.5. Các ngành gần: Các ngành gần bao gồm (học bổ sung kiến thức):

* Đối với ngành Luật kinh tế, ngành Luật Dân sự và Tố tụng dân sự.

STT

Tên ngành

1

Điều tra trinh sát

2

Điều tra hình sự

3

Quản lý nhà nước

* Đối với Ngành luật Hiến pháp- Luật hành chính

STT

Tên ngành

1

Quản lý giáo dục

2

Giáo dục chính trị

3

Điều tra trinh sát

4

Điều tra hình sự

5

Quản lý NN về an toàn trật tự

6

Quản lý giáo dục và cải tạo nhân phẩm

7

Chính trị học

8

Xây dựng đảng và chính quyền nhà nước

9

Quản trị văn phòng

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC TIẾN SĨ