Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh khóa 2018

Danh mục các học phần trong chương trình đào tạo ngành Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Khóa 2018

TT

Mã số học phần

Tên học phần

Khối lượng (tín chỉ)

 

 

Phần chữ

Phần số

Tổng số

LT

TH

TL

 

 

I. Phần kiến thức chung

04 tín chỉ

 

1

QKTH

501

Triết học

4

4

     Link

2

QKTA

502

Tiếng Anh

Theo quy định

 Link

II. Phần kiến thức cơ sở và chuyên ngành

46 tín chỉ

 

2.1. Phần kiến thức cơ sở

16 tín chỉ

 

2.1.1. Các học phần bắt buộc

08 tín chỉ

 

3

QKNC

503

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh

2

1

1

   Link

4

QKUQ

531

Ứng dụng kinh tế học trong kinh doanh

3

2

1

   Link

5

QKPK

532

Phân tích định lượng trong kinh doanh

3

2

1

  Link

2.2.2.Các học phần tự chọn

08 tín chỉ

 

6

QKQL

533

Quản trị chất lượng nâng cao

2

2

0

   Link

7

QKHT

534

Hành vi tổ chức

2

2

0

   Link

8

QKQR

535

Quản trị rủi ro

2

2

0

   Link

9

QKLM

536

Pháp luật doanh nghiệp

2

2

0

X

 Link

10

QKTK

537

Thống kê và dự báo trong kinh doanh

2

1

1

   Link

11

QKĐP

538

Đàm phán trong kinh doanh

2

2

0

   Link

12

QKMQ

539

Marketing quốc tế

2

2

0

X

 Link

13

QKSM

540

Sáp nhập và mua lại công ty

2

2

0

   Link

14

QKĐT

541

Phương pháp nghiên cứu định tính

2

2

0

X

 Link

2.2. Phần kiến thức chuyên ngành

30 tín chỉ

 

2.2.1. Các học phần bắt buộc

20  tín chỉ

 

15

QKQC

542

Quản trị chiến lược nâng cao

3

3

0

X

 Link

16

QKNM

543

Nghiên cứu Marketing nâng cao

3

3

0

X

 Link

17

QKQN

544

Quản trị nguồn nhân lực nâng cao

3

3

0

X

 Link

18

QKQS

545

Quản trị sản xuất và điều hành

3

3

0

X

Link

19

QKTD

546

Quản trị tài chính doanh nghiệp

3

3

0

X

 Link

20

QKQK

547

Quản trị kinh doanh quốc tế

2

1

1

   Link

21

QKQĐ

548

Quản trị sự thay đổi

3

3

0

X

 Link

2.2.2.     Các học phần tự chọn

10 tín chỉ

 

22

QKQD

549

Quản trị dự án

3

3

0

X

 Link

23

QKVĐ

550

Đạo đức kinh doanh và Văn hóa doanh nghiệp

2

2

0

   Link

24

QKCU

551

Quản trị chuỗi cung ứng và logistics

3

3

0

   Link

25

QKQT

552

Quản trị thương hiệu

3

3

0

X

 Link

26

QKNL

553

Nghệ thuật lãnh đạo

2

2

0

   Link

27

QKLK

554

Luật kinh tế

2

2

0

   Link

28

QKPT

555

Quản trị phát triển sản phẩm mới

2

2

0

   Link

29

QKTT

556

Quản trị hệ thống thông tin

2

1

1

   Link

30

QKKN

557

Khởi tạo doanh nghiệp

2

2

0

X

 Link

III. Luận văn

10 tín chỉ

 

31

QKLV

530

Luận văn

10

0

10

   

Tổng cộng:

60

50

10