Thương mại điện tử

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành theo Quyết định số 5593/QĐ- ĐHTV ngày  29 tháng 11 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh)

Tên chương trình: Thương mại điện tử
Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: Thương mại điện tử

Mã số: 7340122

Loại hình đào tạo: Chính quy

   I. Mục tiêu

     1.1 Mục tiêu chung

     Chương trình đào tạo Thương mại điện tử (TMĐT) đào tạo cử nhân có phẩm chất đạo đức và sức khỏe tốt; Có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực TMĐT; Có khả năng vận dụng các kiến thức, các kỹ năng về công nghệ thông tin và hoạch định chiến lược, chính sách kinh doanh TMĐT; Biết tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế, trong đó biết vận dụng kiến thức TMĐT để thúc đẩy nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 như hiện nay. 

   1.2 Mục tiêu cụ thể

     Về kiến thức:

     Sinh viên theo học ngành Thương mại điện tử tại Trường Đại học Trà Vinh được trang bị kiến thức sâu rộng về bản chất và nghiệp vụ TMĐT; những mô hình kinh doanh điện tử; hoạch định và phát triển chiến lược TMĐT; kiến thức về công nghệ thông tin nhằm phát triển các ứng dụng hỗ trợ kinh doanh TMĐT, thực hiện giao dịch và thanh toán điện tử. Đồng thời, sinh viên còn được trang bị các kiến thức thực tế từ quá trình thực tập tại các doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu nhà tuyển dụng và đảm bảo cơ hội việc làm khi ra trường cho sinh viên.

    Về kỹ năng:

     Ngoài kiến thức chuyên môn, sinh viên theo học ngành TMĐT tại Trường Đại học Trà Vinh còn được đào tạo chuyên sâu về ngoại ngữ chuyên ngành và kỹ năng bán hàng, kỹ năng xây dựng chiến lược kinh doanh điện tử, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng phản biện và các kỹ năng mềm khác.

   Về thái độ:

     Chương trình đào tạo giúp sinh viên có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, tinh thần cầu thị, chủ động sáng tạo, có ý thức và năng lực hợp tác trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

   Vị trí làm việc sau tốt nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp ngành TMĐT có thể công tác trong nhiều ngành nghề với nhiều vị trí khác nhau:

  • Giám đốc điều hành;
  • Chuyên viên hoặc quản lý tại doanh nghiệp TMĐT;
  • Chuyên viên phân tích, thiết kế Web thương mại, khai thác ứng dụng;
  • Bộ phận quản trị dự án TMĐT;
  • Bộ phận kinh doanh TMĐT như marketing và quan hệ khách hàng điện tử, logistics, mua hàng, bán hàng, thanh toán điện tử…);
  • Bộ phận nghiên cứu và phát triển TMĐT ở các tổ chức kinh tế, tổ chức chính phủ và phi chính phủ, các viện nghiên cứu, các cơ sở đào tạo và các bộ phận có liên quan đến quản lý Nhà nước.
  • Cử nhân TMĐT có khả năng làm việc ở các lĩnh vực khác như: quản trị nhân lực, quản trị tác nghiệp, quản trị tài chính…ở các loại hình doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ, đầu tư.
  • Cử nhân TMĐT có khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường: khả năng tự nghiên cứu, học tập, bồi dưỡng, tiếp tục học tập nâng cao lên trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ để trở thành các chuyên gia, các giảng viên cho các viện, trường, các cơ sở đào tạo về kinh tế và ứng dụng công nghệ thông tin.

Chi tiết chương trình

STT

Tên môn học

Tín chỉ

Đề cương môn học

Học kỳ 1

  Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin

5

Xem chi tiết

   Giáo dục thể chất 1

1

Xem chi tiết

   Giáo dục Quốc phòng- An ninh

165T

Xem chi tiết

   Anh văn không chuyên 1

3

Xem chi tiết

   Tin học ứng dụng cơ bản

3

Xem chi tiết

   Kinh tế vi mô

2

Xem chi tiết

   Pháp luật đại cương

2

Xem chi tiết

   Nhập môn lập trình 

3

Xem chi tiết

Học kỳ 2

   Giáo dục thể chất 2

1

Xem chi tiết

   Anh văn không chuyên 2

4

Xem chi tiết

   Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

Xem chi tiết

   Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh

2

Xem chi tiết

   Tài chính - Tiền tệ

2

Xem chi tiết

   Kinh tế vĩ mô

2

Xem chi tiết

   Quản trị học

3

Xem chi tiết

   Thống kê ứng dụng trong kinh doanh

2

Xem chi tiết

   Hệ thống thông tin quản lý

2

Xem chi tiết

Học kỳ 3

   Các môn bắt buộc

15

 

   Giáo dục thể chất 3

1

Xem chi tiết

   Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

3

Xem chi tiết

   Anh văn không chuyên 3

3

Xem chi tiết

   Marketing căn bản

3

Xem chi tiết

   Mạng máy tính và truyền thông

3

Xem chi tiết

   Quản trị Cơ sở dữ liệu

3

Xem chi tiết

   Các môn học tự chọn 4 tín chỉ

   Logic học đại cương

2

Xem chi tiết

   Soạn thảo văn bản

2

Xem chi tiết  

   Quản trị văn phòng

2

Xem chi tiết  

   Luật thương mại

2

Xem chi tiết  

Học kỳ 4

   Các môn học bắt buộc

15

 

   Anh văn không chuyên 4

3

Xem chi tiết  

   Kỹ năng tiếp cận và phát triển nghề nghiệp

2

Xem chi tiết  

   Thiết kế và lập trình Web

3

Xem chi tiết  

   Quản trị tài chính

3

Xem chi tiết  

   Thanh toán điện tử

2

Xem chi tiết  

   Thực tập thực tế

2

Xem chi tiết  

   Các môn học tự chọn 8 tín chỉ

 

  Đàm phán trong kinh doanh

2

Xem chi tiết  

   Kỹ năng giao tiếp

2

Xem chi tiết  

   Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp

2

Xem chi tiết  

   Kinh tế lượng

2

Xem chi tiết  

Học kỳ 5

   Các môn học bắt buộc

13

 

   Tiếng Anh chuyên ngành TMĐT

2

Xem chi tiết  

   Phân tích và thiết kế hệ thống TMĐT

3

Xem chi tiết  

   Quản trị chiến lược

3

Xem chi tiết  

   Marketing thương mại điện tử

3

Xem chi tiết  

   Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động

2

Xem chi tiết  

   Các môn học tự chọn 6 tín chỉ

 

  Thị trường tài chính

2

Xem chi tiết  

   Khởi tạo doanh nghiệp

2

Xem chi tiết  

   Quản trị bán hàng

2

Xem chi tiết  

   Phân tích dữ liệu cho Marketing điện tử

2

Xem chi tiết  

   Lập trình ứng dụng trong quản lý

2

Xem chi tiết  

   Thanh toán quốc tế

2

Xem chi tiết  

Học kỳ 6

   Các môn bắt buộc

10

 

   Thương mại điện tử triển khai và ứng dụng

3

Xem chi tiết  

   Quản trị chuỗi cung ứng và logistic

2

Xem chi tiết  

   An toàn thông tin và bảo mật hệ thống

3

Xem chi tiết  

   Quản trị quan hệ khách hàng

2

Xem chi tiết  

   Các môn học tự chọn 6 tín chỉ

 

   Chiến lược kinh doanh điện tử

2

Xem chi tiết  

   Quản trị kinh doanh xuất nhập khẩu

2

Xem chi tiết  

   Điện toán đám mây

2

Xem chi tiết  

   Kho dữ liệu và OLAP

2

Xem chi tiết  

   Quản trị dự án

2

Xem chi tiết  

   Quản trị doanh nghiệp

2

Xem chi tiết  

Học kỳ 7

   Thực tập tốt nghiệp

3

Xem chi tiết  

TH1 

   Khóa luận tốt nghiệp

7

Xem chi tiết  

Hoặc

TH2

   Hoặc học môn thay thế

 

    Kinh doanh quốc tế

3

Xem chi tiết  

    Quản trị thương hiệu

2

Xem chi tiết  

    Quản trị thương mại điện tử

2

Xem chi tiết