Chương trình giáo dục đại học Quản trị Kinh doanh khóa 2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên chương trình: Quản trị kinh doanh tổng hợp

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh

Loại hình đào tạo: Chính quy

Mã số: 7340101

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3456/QĐ – ĐHTV, ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh)

1. Mục tiêu

Mục tiêu chung

     Mục tiêu của chương trình là đào tạo người sinh viên có kiến thức thực tế; kiến thức lý thuyết chung về kinh tế và chuyên sâu trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh. Các kiến thức sinh viên tích luỹ được trong chương trình gồm các kiến thức cơ bản về Khoa học xã hội, chính trị và pháp luật; kiến thức tin học; kiến thức về kinh tế và kinh doanh, lập kế hoạch, tổ chức, giám sát, điều hành và quản lý, đặc biệt các kiến thức liên quan đến markeing, quản trị, tài chính và kế toán. Mặc khác, chương trình đào tạo cũng trang bị cho sinh viên các kỹ năng cần thiết như kỹ năng phản biện, phê phán và đề xuất các giải pháp để giải quyết các vấn đề phức tạp trong điều kiện môi trường làm việc luôn thay đổi; kỹ năng quản lý và khởi nghiệp; kỹ năng truyền đạt thông tin đến người khác; kỹ năng thuyết trình; kỹ năng lãnh đạo; kỹ năng ngoại ngữ... Ngoài ra, người học còn được rèn luyện năng lực tự chủ, tự định hướng, lập kế hoạch, điều phối, đôn đốc và giám sát/quản lý các nguồn lực về vật chất và nhân lực; năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm trong điều kiện môi trường làm việc thay đổi và tự chịu trách nhiệm cá nhân/nhóm; ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp, tận tâm với nghề, tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn.

Mục tiêu cụ thể:

Về kiến thức:

      - Kiến thức về chính trị, an ninh quốc phòng và phương pháp luận nhằm bồi dưỡng tư tưởng chính trị, lý tưởng sống cao đẹp, đạo đức và xu hướng hội nhập của đất nước;

     - Kiến thức về pháp luật, toán – tin, khoa học xã hội – nhân văn nhằm trang bị sự hiểu biết chung về pháp luật, khoa học và xã hội làm nền tảng trong nghiên cứu các môn học cơ sở ngành và chuyên ngành trong chương trình đào tạo;  

     - Kiến thức về kinh tế, kế toán, tài chính, marketing, quản lý để nhìn nhận vấn đề, đánh giá hiện trạng, xu hướng trong nền kinh tế và áp dụng trong nghiên cứu các môn học chuyên ngành;

     - Kiến thức chuyên ngành: Các kiến thức về tài chính, nhân sự, sản xuất, marketing, quản lý, chiến lược, khởi nghiệp được nghiên cứu chuyên sâu giúp phân tích và đánh giá được các mối quan hệ trong kinh tế - xã hội, các vấn đề trong quản trị kinh doanh.

Về kỹ năng: Sau khi hoàn thành chương trình sinh viên sẽ trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết trong công việc, bao gồm:

     - Về kỹ năng chuyên môn: (1) Phát triển kế hoạch nghiên cứu thị trường và chiến lược marketing; (2) Xác định các nguồn lực trong tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh và đo lường năng lực sản xuất; (3) Phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh, các báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong và ngoài nước; (4) Đánh giá môi trường kinh doanh, thông tin quản trị và chiến lược kinh doanh; (5) Xây dựng kế hoạch kinh doanh và đánh giá tính khả thi của kế hoạch;  

     - Về kỹ cơ bản: (1) Vận dụng kỹ năng tin học, các phần mềm thống kê trong công việc; (2) Vận dụng kỹ năng ngoại ngữ trong giao tiếp các tình huống thông thường và thương lượng trong kinh doanh; (3) Liên kết các kỹ năng bổ trợ như phản biện, phân tích, tổng hợp; giao tiếp và ứng xử; truyền tải thông  tin; làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi; chịu trách nhiệm cá nhân/nhóm; giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ….

Về thái độ, năng lực tự chủ và trách nhiệm: các yêu cầu chung sau khi sinh viên tốt nghiệp, gồm:

- Thái độ: (1) Biểu hiện tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, trung thực, tự giác, đạo đức nghề nghiệp và lối sống lành mạnh, tư duy tích cực; (2) Mong muốn học tập suốt đời, tinh thần phục vụ cộng đồng và hội nhập quốc tế;

- Năng lực tự chủ: (1) Thích nghi với sự thay đổi trong công việc và môi trường kinh doanh; (2) Năng lực làm việc độc lập, làm việc nhóm trong điều kiện môi trường thay đổi và chịu trách nhiệm cá nhân/nhóm trong công việc; (3) Khả năng tự hoạch định kế hoạch, triển khai thực hiện, giám sát, đánh giá về chuyên môn và đề xuất các giải pháp cải thiện công việc.

Về trình độ Ngoại ngữ, Tin học:

      Ngoại ngữ: Sau khi tốt nghiệp sinh viên đạt trình độ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam;

       Tin học: đạt trình độ tin học ứng dụng cơ bản, sử dụng thành thạo phần mềm trong công việc chuyên môn.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

      Sinh viên tốt nghiệp ngành Đại học Quản trị kinh doanh có thể làm việc tại các cơ quan đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh, thương mại - dịch vụ thuộc các thành phần kinh tế trong và ngoài nước, các viện nghiên cứu thuộc các lĩnh vực kinh tế, quản lý, kinh doanh, nghiên cứu, giảng dạy…

      Vị trí nghề nghiệp: Sinh viên có thể thể đảm nhận các công việc như: bán hàng, marketing, tài chính, nhân sự, phân tích và lập báo cáo về thị trường kinh doanh, trưởng phòng kinh doanh, trợ lý giám đốc, phó giám đốc, giám đốc bộ phận/dự án, giám đốc kinh doanh, chuyên gia phân tích, tư vấn, lãnh đạo, khả năng tự khởi nghiệp, có khả năng làm nghiên cứu viên, giảng viên tại các viện, trường đại học…

2. Chuẩn đầu ra

 Sau khi hoàn thành chương trình học, sinh viên sẽ đạt được các kết quả học tập mong đợi như sau:

Kiến thức cơ bản:

+ ELO1.1: Lập luận về chính trị, an ninh quốc phòng và phương pháp luận;

+ ELO1.2: Liên hệ các kiến thức pháp luật, toán và khoa học xã hội – nhân văn;

+ ELO1.3: Liên hệ các kiến thức cơ sở ngành để giải quyết các vấn đề trong chuyên ngành quản trị kinh doanh;

Kiến thức chuyên ngành:

+ ELO2.1: Phân tích tình hình sản xuất, tài chính, marketing, nhân lực và chiến lược kinh doanh;

      + ELO2.2: Hệ thống hoá được các kiến thức trong lĩnh vực quản trị liên quan đến lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, đôn đốc/kiểm tra, nhận định rủi ro và phương hướng hoạt động;

Kỹ năng cơ bản:

+ ELO3.1: Vận dụng kỹ năng tin học, các phần mềm thống kê trong soạn thảo văn bản, quản lý và truyền thông;

+ ELO3.2: Vận dụng các kỹ năng ngoại ngữ (Tiếng Anh) trong giao tiếp thông thường và thương lượng kinh doanh;

+ ELO3.3: Liên kết các kỹ năng hỗ trợ trong hoạt động kinh doanh;

Kỹ năng chuyên ngành:           

+ ELO4.1: Phát triển thị trường và chiến lược marketing;

+ ELO4.2: Đo lường năng lực sản xuất và nguồn lực trong tổ chức các hoạt động sản xuất, kinh doanh;

+ ELO4.3: Thiết lập mối quan hệ với khách hàng và các nhà cung ứng;

      + ELO4.4: Đánh giá thông tin quản trị, môi trường kinh doanh, xu hướng kinh doanh, chiến lược kinh doanh và tính khả thi của kế hoạch;

 Thái độ

+ ELO5.1: Biểu hiện tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, trung thực, tự giác và đạo đức nghề nghiệp;

+ ELO5.2: Mong muốn học tập suốt đời, tinh thần phục vụ cộng đồng và hội nhập quốc tế;

Năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm

+ ELO6.1: Thích nghi với sự thay đổi trong công việc và môi trường kinh doanh;

+ ELO6.2: Biểu hiện năng lực làm việc độc lập/nhóm và chịu trách nhiệm cá nhân/nhóm trong công việc;

+ ELO6.3: Thể hiện khả năng tự hoạch định kế hoạch, triển khai thực hiện, giám sát, đánh giá về chuyên môn và đề xuất các giải pháp cải thiện công việc.

* Mức độ tương thích giữa chuẩn đầu ra và môn học xem phụ lục.

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa

Toàn bộ khối lượng chương trình sẽ được tổ chức thực hiện trong 3,5 năm học (phân bổ trong 07 học kỳ).

Tổng khối lượng chương trình:                                                      120 tín chỉ

                  Trong đó:

                        + Lý thuyết:                                                                       59 tín chỉ

                        + Thực hành:                                                                           54 tín chỉ

                        + Khóa luận tốt nghiệp (hoặc học bổ sung kiến thức):                07 tín chỉ

* Chưa kể khối kiến thức Giáo dục Quốc phòng – An ninh & Giáo dục thể chất

4. Đối tượng tuyển sinh

         Theo Quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Quy định của Trường Đại học Trà Vinh.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

         Theo Quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Quy định của Trường Đại học Trà Vinh.

6. Cách thức đánh giá: Theo quy định

7. Nội dung chương trình

7.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương (ĐC)                                                48 tín chỉ

- Kiến thức lý luận chính trị  (LLCT)                                                     10 tín chỉ

- Kiến thức khoa học, xã hội – nhân văn                                             16 tín chỉ

- Kiến thức ngoại ngữ                                                                         13 tín chỉ

- Kiến thức Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên                                09  tín chỉ

- Giáo dục thể chất                                                                             03 tín chỉ

- Giáo dục Quốc phòng – An ninh                                                         165 tiết

7.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp                                                72 tín chỉ

   - Kiến thức cơ sở ngành (CS)                                                            09 tín chỉ

          +Bắt buộc:                                                                                  09 tín chỉ

          + Tự chọn:                                                                                   00 tín chỉ

   - Kiến thức chuyên ngành (CN)                                                        51 tín chỉ

         + Bắt buộc:                                                                                 39 tín chỉ

         + Tự chọn:                                                                                 12 tín chỉ

- Kỹ năng ngoại khóa    (NK)                                                               02 tín chỉ

         + Bắt buộc:                                                                              02 tín chỉ

         + Tự chọn:                                                                               00 tín chỉ

- Thực tập cuối khóa (TT) và Khóa luận tốt nghiệp (KL)                 10 tín chỉ

* Chưa kể khối kiến thức Giáo dục Quốc phòng – An ninh & Giáo dục thể chất

8. Chương trình giảng dạy dự kiến

STT

Tên môn học

Tín chỉ

Đề cương môn học

Đề cương chi tiết môn học

Học kỳ 1

Giáo dục thể chất 1*

1

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Giáo dục Quốc phòng – An ninh*

165T

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin

5

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Anh văn không chuyên 1

3

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Tin học ứng dụng cơ bản

3

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Toán kinh tế

2

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

2

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Kinh tế vi mô

2

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Học kỳ 2

Các học phần bắt buộc

14

 

Giáo dục thể chất 2*

1

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Anh văn không chuyên 2

4

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Pháp luật đại cương

2

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Nguyên lý kế toán

2

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Kinh tế vĩ mô

2

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Thống kê ứng dụng trong kinh doanh

2

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Các học phần tự chọn

04

 

Logic học đại cương

2

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Soạn thảo văn bản

2

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Cơ sở văn hóa Việt Nam

2

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Kỹ năng giao tiếp

2

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Học kỳ 3

Các học phần bắt buộc

15

 

Giáo dục thể chất 3*

1

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Anh văn không chuyên 3

3

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Tài chính - Tiền tệ

2

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Marketing căn bản

2

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Quản trị học

3

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp

2

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Các học phần học tự chọn

04

 

Tâm lý học đại cương

2

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Quản trị văn phòng

2

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Pháp luật kinh tế

2

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Học kỳ 4

Các học phần bắt buộc

15

 

Anh văn không chuyên 4

3

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh

2

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Quản trị tài chính

2

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Kỹ năng tiếp cận và phát triển nghề nghiệp

2

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Thương mại điện tử

2

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Thực tập thực tế

2

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Quản trị chất lượng

2

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Các học phần tự chọn

04

 

Kỹ năng chăm sóc khách hàng

2

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Hệ thống thông tin quản lý

2

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Ứng dụng phần mềm phân tích thống kê

2

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Kinh tế lượng

2

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Kinh tế phát triển

2

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Phân tích chuỗi giá trị

2

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Học kỳ 5

Các học phần bắt buộc

15

 

Phân tích hoạt động kinh doanh

2

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Anh văn chuyên ngành

3

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Quản trị sản xuất

2

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Quản trị nguồn nhân lực

2

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Quản trị Marketing

2

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Nghiên cứu Marketing

2

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Quản trị chiến lược

2

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Các môn học tự chọn

04

 

Hành vi tổ chức

2

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Quản trị rủi ro

2

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Hành vi khách hàng

2

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Luật lao động

2

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Quan hệ công chúng

2

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Thị trường tài chính

2

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Học kỳ 6

 Các học phần bắt buộc

14

 

Kế toán quản trị

2

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Quản trị sự thay đổi

2

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Quản trị dự án

2

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Quản trị chuỗi cung ứng và logistics

2

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Quản trị bán hàng

2

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Khởi tạo doanh nghiệp

2

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Nghệ thuật lãnh đạo

2

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Các học phần tự chọn

04

 

Thanh toán quốc tế

2

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Kiểm soát nội bộ

2

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Tin học ứng dụng trong kinh doanh

2

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Đàm phán trong kinh doanh

2

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Thuế

2

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Học kỳ 7

Thực tập cuối khóa

3

Xem chi tiết

Xem chi tiết

TH1 

Khóa luận tốt nghiệp

7

Xem chi tiết

Xem chi tiết

TH2

Hoặc học học phần thay thế:

7

 

- Quản trị doanh nghiệp

3

Xem chi tiết

Xem chi tiết

- Quản trị thương hiệu

2

Xem chi tiết

Xem chi tiết

- Quản trị Kinh doanh quốc tế

2

Xem chi tiết

Xem chi tiết