Điểm thi kết thúc môn học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 các lớp Cao đẳng, tháng 3 năm 2018

Điểm thi kết thúc môn học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 các lớp Cao đẳng, tháng 3 năm 2018

Cập nhật ngày 01/4/2018

Lớp

Nhóm

Môn thi

Xem điểm

CA13KTA

06

Nguyên lý thống kê kinh tế

Tải về

CA16KT

06

Nguyên lý thống kê kinh tế

Tải về

Cập nhật ngày 15/3/2018

Lớp

Nhóm

Môn học

Xem điểm

CA14KTA

03

Phân tích hoạt động kinh doanh

Tải về

CA15KT

03

Phân tích hoạt động kinh doanh

Tải về

CA12QKD

08

Thanh toán quốc tế

Tải về

CA14QKD

08

Thanh toán quốc tế

Tải về

CA15QKD

08

Thanh toán quốc tế

Tải về

Contact

Floor 2, B1 Building, Travinh University, 126 Nguyen Thien Thanh, Ward 5, Travinh City, Travinh Province, Vietnam.

Phone number: (+842943) 855 246 - 265. Email: el@tvu.edu.vn