Danh sách đề tài đã được đăng ký


STT Tên đề tài Loại đề tài GV hướng dẫn MSSV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Lớp Cơ quan thực tập
1 Pháp luật về hoạt động cho vay tại Ngân hàng Chính sách Tỉnh Trà Vinh Tiểu Luận  Trần Thị Thanh Huyền 114114195 Bùi Hồng Tươi 20/08/1993 Sóc Trăng DA14LC Toà Án Nhân Dân Thành Phố Trà Vinh
2 Giaỉ pháp kiểm soát rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh số 1 Trà Vinh Tiểu Luận  Nguyễn Thị Bích Như 114514007 Lê Nguyễn Ngọc Phượng 29/10/1996 Trà Vinh DA14TCNH Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh số 1 Trà Vinh
3 Chế định Quyền bề mặt trong pháp luật Dân sự Việt Nam Tiểu Luận  Ts.Nguyễn Hạnh 114114033 Trương Thảo Duy 10/05/1996 Cà Mau DA14LC Ủy Ban Nhân Dân phường 3
4 Miễn trách nhiệm hình sự theo pháp luật Việt Nam Tiểu Luận  TS.Nguyễn Hạnh 114114015 Trần Anh Đào 15/09/1996 Trà Vinh DA14LB Phòng tư pháp
5 Kế toán nguyên vật liệu tại Doanh nghiệp tư nhân vật liệu xây dựng Trần Thanh Vân Tiểu Luận  Lê Trần Tuyết Trinh 111914114 Nguyễn Phương Thi 19/06/1996 Trà Vinh DA14KTB Doanh nghiệp tư nhân vật liệu xây dựng Trần Thanh Vân

Trang 1 của tất cả 46 trang, hiển thị 5 dòng của tất cả 228 dòng, từ 1, đến 5