Danh sách đề tài đã được đăng ký


STT Tên đề tài Loại đề tài GV hướng dẫn MSSV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Lớp Cơ quan thực tập
1 BÁO CÁO THỰC TẬP THỰC TẾ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TADCO Chưa xác định  NGUYỄN THỊ CẨM PHƯƠNG 112216038 Lê Thị Hồng Nhung 26/09/1988 Bến Tre DA16QKD CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TADCO
2 BÁO CÁO THỰC TẬP THỰC TẾ TẠI CÔNG TY TNHH HAI YẾN Chưa xác định  NGUYỄN THỊ HỒNG PHÚC 112216050 Thạch Tha 28/02/1995 Trà Vinh DA16QKD CÔNG TY TNHH HAI YẾN
3 BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP THỰC TẾ TẠI CÔNG TY TNHH HAI YẾN Chưa xác định  NGUYỄN THỊ CẨM PHƯƠNG 112216036 Nguyễn Thị Kim Nguyên 14/08/1998 Vĩnh Long DA16QKD CÔNG TY TNHH HAI YẾN
4 BÁO CÁO THỰC TẬP Tiểu Luận  NGUYỄN THỊ DIỄM TRINH 111916055 Lương Huyền Linh 05/05/1998 Trà Vinh DA16KTA TRƯỜNG THỰC HÀNH SƯ PHẠM
5 THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐẾN, VĂN BẢN ĐI TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HƯNG MỸ, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TRÀ VINH NĂM 2014 - 2017 Tiểu Luận  Ngô Thị Phương Thảo 114114019 Nguyễn Minh Điền 15/7/1994 Cà Mau DA14LC Ủy ban Nhân dân xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Trang 1 của tất cả 67 trang, hiển thị 5 dòng của tất cả 333 dòng, từ 1, đến 5