Danh sách đề tài đã được đăng ký


STT Tên đề tài Loại đề tài GV hướng dẫn MSSV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Lớp Cơ quan thực tập
26 Báo cáo thực tập thực tế tại Uỷ Ban Nhân Dân Xã Hàm Tân Chưa xác định  Trần Thị Kim Chi 211916016 Kim Mộc Nam 20/04/1997 Trà Vinh CA16KT Ủy Ban Nhân Dân Xã Hàm Tân
27 Báo cáo kiến tập tại Công ty TNHH TM và DV Trường Thuận Chưa xác định  Trần Thị Kim Chi 211916011 Trần Thị Mỹ Lệ 17/04/1998 Trà Vinh CA16KT Công ty TNHH TM và DV Trường Thuận
28 BÁO CÁO THỰC TẬP THỰC TẾ TẠI UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯƠNG THẠNH Chưa xác định  Phạm Văn Cà 211916005 Kim Thị Thúy Hằng 07/02/1998 Trà Vinh CA16KT Ủy ban nhân dân xã Phương Thạnh
29 BÁO CÁO KIẾN TẬP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á CHI NHÁNH TRÀ VINH Chưa xác định  Hồ Đại Đức 112216020 Phước Minh Hậu 23/07/1998 Trà Vinh DA16QKD NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á CHI NHÁNH TRÀ VINH
30 Công ty TNHH DV Long Thành Chưa xác định  Phạm Văn Cà 111916091 Nguyễn Thanh Phong 09/11/1997 Trà Vinh DA16KTB Công ty TNHH DV Long Thành

Trang 6 của tất cả 95 trang, hiển thị 5 dòng của tất cả 474 dòng, từ 26, đến 30