Ban Lãnh đạo Khoa

Ban Lãnh đạo Khoa Kinh tế, Luật

 Tòa nhà B11, Khu 1 Trường Đại học Trà Vinh

diep thanh tung

 

    Ông: TS. Diệp Thanh Tùng

    Học vị: Tiến sĩ

    Chức vụ: Trưởng Khoa

    Địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    Điện thoại: 02943.855246 (301)

    Lý lịch khoa học: Xem chi tiết

 

dr huynh quang linh h170

   

   Ông: TS. Huỳnh Quang Linh

    Học vị: Tiến sĩ

    Chức vụ: Phó Trưởng Khoa

    Địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    Điện thoại: 02943.855246 (276)

    Lý lịch khoa học: Xem chi tiết

 

  nguyen thanh hung

   

    Ông: TS. Nguyễn Thanh Hùng

    Học vị: Tiến sĩ

    Chức vụ: Phó Trưởng Khoa

    Địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    Điện thoại: 02943.855246 (275)

    Lý lịch khoa học: Xem chi tiết

 

  co Diem

   

    Bà: TS. Lê Thị Thu Diềm

    Học vị: Tiến sĩ

    Chức vụ: Phó Trưởng Khoa

    Địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    Điện thoại: 02943.855246 (418)

    Lý lịch khoa học: Xem chi tiết

 

  anh Hieu

   

    Ông: Lê Trung Hiếu

    Học vị: Thạc sĩ (Nghiên cứu sinh)

    Chức vụ: Phó Trưởng Khoa

    Địa chỉ email: letrunghieutvuThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    Điện thoại: 02943.855246 (277)

    Lý lịch khoa học: Xem chi tiết

 


In bài này   Gửi Email bài này