Thương mại điện tử

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành theo Quyết định số ………. .ngày ….…tháng…..năm 201 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh)

Tên chương trình: Thương mại điện tử
Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: Thương mại điện tử

Mã số: 7340122

Loại hình đào tạo: Chính quy

   I. Mục tiêu

     1.1 Mục tiêu chung

     Chương trình đào tạo Thương mại điện tử (TMĐT) đào tạo cử nhân có phẩm chất đạo đức và sức khỏe tốt; Có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực TMĐT; Có khả năng vận dụng các kiến thức, các kỹ năng về công nghệ thông tin và hoạch định chiến lược, chính sách kinh doanh TMĐT; Biết tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế, trong đó biết vận dụng kiến thức TMĐT để thúc đẩy nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 như hiện nay. 

   1.2 Mục tiêu cụ thể

     Về kiến thức:

     Sinh viên theo học ngành Thương mại điện tử tại Trường Đại học Trà Vinh được trang bị kiến thức sâu rộng về bản chất và nghiệp vụ TMĐT; những mô hình kinh doanh điện tử; hoạch định và phát triển chiến lược TMĐT; kiến thức về công nghệ thông tin nhằm phát triển các ứng dụng hỗ trợ kinh doanh TMĐT, thực hiện giao dịch và thanh toán điện tử. Đồng thời, sinh viên còn được trang bị các kiến thức thực tế từ quá trình thực tập tại các doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu nhà tuyển dụng và đảm bảo cơ hội việc làm khi ra trường cho sinh viên.

    Về kỹ năng:

     Ngoài kiến thức chuyên môn, sinh viên theo học ngành TMĐT tại Trường Đại học Trà Vinh còn được đào tạo chuyên sâu về ngoại ngữ chuyên ngành và kỹ năng bán hàng, kỹ năng xây dựng chiến lược kinh doanh điện tử, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng phản biện và các kỹ năng mềm khác.

   Về thái độ:

     Chương trình đào tạo giúp sinh viên có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, tinh thần cầu thị, chủ động sáng tạo, có ý thức và năng lực hợp tác trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

   Vị trí làm việc sau tốt nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp ngành TMĐT có thể công tác trong nhiều ngành nghề với nhiều vị trí khác nhau:

  • Giám đốc điều hành;
  • Chuyên viên hoặc quản lý tại doanh nghiệp TMĐT;
  • Chuyên viên phân tích, thiết kế Web thương mại, khai thác ứng dụng;
  • Bộ phận quản trị dự án TMĐT;
  • Bộ phận kinh doanh TMĐT như marketing và quan hệ khách hàng điện tử, logistics, mua hàng, bán hàng, thanh toán điện tử…);
  • Bộ phận nghiên cứu và phát triển TMĐT ở các tổ chức kinh tế, tổ chức chính phủ và phi chính phủ, các viện nghiên cứu, các cơ sở đào tạo và các bộ phận có liên quan đến quản lý Nhà nước.
  • Cử nhân TMĐT có khả năng làm việc ở các lĩnh vực khác như: quản trị nhân lực, quản trị tác nghiệp, quản trị tài chính…ở các loại hình doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ, đầu tư.
  • Cử nhân TMĐT có khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường: khả năng tự nghiên cứu, học tập, bồi dưỡng, tiếp tục học tập nâng cao lên trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ để trở thành các chuyên gia, các giảng viên cho các viện, trường, các cơ sở đào tạo về kinh tế và ứng dụng công nghệ thông tin.

Chi tiết chương trình

STT

Tên môn học

Tín chỉ

Học kỳ 1

  Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin

5

   Giáo dục thể chất 1

1

   Giáo dục Quốc phòng- An ninh

165T

   Anh văn không chuyên 1

3

   Tin học ứng dụng cơ bản

3

   Kinh tế vi mô

2

   Pháp luật đại cương

2

   Nhập môn lập trình 

3

Học kỳ 2

   Giáo dục thể chất 2

1

   Anh văn không chuyên 2

4

   Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

   Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh

2

   Tài chính - Tiền tệ

2

   Kinh tế vĩ mô

2

   Quản trị học

3

   Thống kê ứng dụng trong kinh doanh

2

   Hệ thống thông tin quản lý

2

Học kỳ 3

   Các môn bắt buộc

15

   Giáo dục thể chất 3

1

   Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

3

   Anh văn không chuyên 3

3

   Marketing căn bản

3

   Mạng máy tính và truyền thông

3

   Quản trị Cơ sở dữ liệu

3

   Các môn học tự chọn 4 tín chỉ

   Logic học đại cương

2

   Soạn thảo văn bản

2

   Quản trị văn phòng

2

   Luật thương mại

2

Học kỳ 4

   Các môn học bắt buộc

15

   Anh văn không chuyên 4

3

   Kỹ năng tiếp cận và phát triển nghề nghiệp

2

   Thiết kế và lập trình Web

3

   Quản trị tài chính

3

   Thanh toán điện tử

2

   Thực tập thực tế

2

   Các môn học tự chọn 8 tín chỉ

  Đàm phán trong kinh doanh

2

   Kỹ năng giao tiếp

2

   Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp

2

   Kinh tế lượng

2

Học kỳ 5

   Các môn học bắt buộc

13

   Tiếng Anh chuyên ngành TMĐT

2

   Phân tích và thiết kế hệ thống TMĐT

3

   Quản trị chiến lược

3

   Marketing thương mại điện tử

3

   Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động

2

   Các môn học tự chọn 6 tín chỉ

  Thị trường tài chính

2

   Khởi tạo doanh nghiệp

2

   Quản trị bán hàng

2

   Phân tích dữ liệu cho Marketing điện tử

2

   Lập trình ứng dụng trong quản lý

2

   Thị trường tài chính

2

Học kỳ 6

   Các môn bắt buộc

10

   Thương mại điện tử triển khai và ứng dụng

3

   Quản trị chuỗi cung ứng và logistic

2

   An toàn thông tin và bảo mật hệ thống

3

   Quản trị quan hệ khách hàng

2

   Các môn học tự chọn 6 tín chỉ

   Chiến lược kinh doanh điện tử

2

   Quản trị kinh doanh xuất nhập khẩu

2

   Điện toán đám mây

2

   Kho dữ liệu và OLAP

2

   Quản trị dự án

2

   Quản trị doanh nghiệp

2

Học kỳ 7

   Thực tập tốt nghiệp

3

TH1 

   Khóa luận tốt nghiệp

7

Hoặc

TH2

   Hoặc học môn thay thế

    Kinh doanh quốc tế

3

    Quản trị thương hiệu

2

    Quản trị thương mại điện tử

2

 

 


In bài này   Gửi Email bài này