Tài chính ngân hàng

Tên chương trình: Ngân hàng

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: Tài chính - Ngân hàng

Loại hình đào tạo: Chính quy

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 5212/QĐ - ĐHTV, ngày 28  tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA:

I.1 Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo sinh viên sau khi ra trường có phẩm chất chính trị vững vàng, có sức khỏe tốt, có kiến thức kinh tế nói chung và chuyên sâu về tài chính ngân hàng nói riêng; có năng lực chuyên môn về tài chính ngân hàng đáp ứng tốt nhu cầu của người sử dụng lao động; có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có đạo đức nghề nghiệp và tận tâm với nghề. Ngoài ra sinh viên có thể tiếp tục học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, phát triển nghề nghiệp đáp ứng được yêu cầu hội nhập.

I.2 Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo:

         Kiến thức cơ bản:

- ELO1: Áp dụng kiến thức về  lý luận chính trị, toán học, Nhà nước và pháp luật vào lĩnh vực tài chính ngân hàng.

- ELO2: Áp dụng kiến thức nền tảng về kinh tế vào lĩnh vực tài chính ngân hàng

Kiến thức chuyên ngành:

- ELO3: Vận dụng kiến thức chuyên sâu về tài chính ngân hàng vào hoạt động của Ngân hàng/ Tổ chức Tài chính Tín dụng

Kỹ năng cơ bản:

-ELO4: Ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc.

-ELO5: Ứng dụng ngoại ngữ thích hợp để làm việc trong môi trường quốc tế .

- ELO6: làm việc độc lập, làm việc nhóm

- ELO7: quản lý thời gian và nguồn lực cá nhân có hiệu quả; có sức khỏe làm việc.

Kỹ năng chuyên ngành

- ELO8: Phân tích định tính và định lượng khách hàng

- ELO9: Phân tích được thị trường, tư vấn sản phẩm, thực hành tác nghiệp cung cấp sản phẩm thích hợp với nhu cầu của khách hàng.

- ELO10: Đề xuất kiếm soát rủi ro trong quá trình thực hiện nghiệp vụ của Ngân hàng/ Tổ chức tài chính tín dụng.

- ELO11: Đề xuất giải quyết vấn đề trong hoạt động của Ngân hàng/tổ chức tài chính tín dụng 

Thái độ:

- ELO12: Ý thức tuân thủ pháp luật trong kinh doanh ngân hàng, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

- ELO13: Nhận thức được tinh thần trách nhiệm, trung thực và ý thức kỷ luật trong công việc.

- ELO14: Thể hiện sự chủ động trong học tập và nghiên cứu.

Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể đảm nhận các vị trí công việc liên quan đến lĩnh vực tài chính - ngân hàng:

- Giao dịch viên, Kế toán viên, Chuyên viên, chuyên viên cao cấp, lãnh đạo Tín dụng, Thanh toán quốc tế, Kinh doanh ngoại hối, Quản lý nguồn vốn, Tư vấn tài chính, … tại các Ngân hàng.

- Chuyên viên, chuyên viên cao cấp, lãnh đạo Tài chính, Phân tích Đầu tư, Tư vấn tài chính, Quản lý danh mục đầu tư  … tại các tại doanh nghiệp và tổ chức tài chính phi ngân hàng. 

- Chuyên viên nghiên cứu, cán bộ giảng dạy về Tài chính - Ngân hàng tại các cơ sở nghiên cứu và giáo dục đại học.

II. THỜI GIAN ĐÀO TẠO VÀ KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA

Toàn bộ khối lượng chương trình sẽ được tổ chức thực hiện trong 4 năm (phân bổ trong 8 học kỳ).

       Tổng khối lượng chương trình là 122 tín chỉ (TC)

            Trong đó:

+ Lý thuyết:                                                                          66 tín chỉ

+ Thực hành:                                                                         46 tín chỉ

+ Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp hoặc học bổ sung kiến thức: 10 tín chỉ

* Chưa kể khối kiến thức Giáo dục Quốc phòng – An ninh & Giáo dục thể chất

III. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH, QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP VÀ THANG ĐIỂM

         Theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định của Trường Đại học Trà Vinh

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

4.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương (ĐC)                                         48 tín chỉ

Kiến thức lý luận chính trị (LLCT)                                   10 tín chỉ

Kiến thức khoa học, xã hội – nhân văn                           15 tín chỉ

Kiến thức ngoại ngữ 10 tín chỉ

Kiến thức Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên               13 tín chỉ

Giáo dục thể chất                                                            03 tín chỉ

Giáo dục Quốc phòng – An ninh                                       165 tiết

4.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp                                           74 tín chỉ

  • Kiến thức cơ sở ngành (CS) 15 tín chỉ

          - Bắt buộc:                                                                15 tín chỉ

          - Tự chọn:                                                                  0 tín chỉ

  • Kiến thức chuyên ngành (CN) 47 tín chỉ

          - Bắt buộc:                                                                35 tín chỉ

          - Tự chọn:                                                                  12 tín chỉ

  • Kỹ năng ngoại khóa (NK)             02 tín chỉ
  • Thực tập tốt nghiệp (TT) và Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp (ĐA/KL): 10 tín chỉ

 * Chưa kể khối kiến thức Giáo dục Quốc phòng – An ninh & Giáo dục thể chất

STT

Tên môn học

Tín chỉ

Đề cương môn học

Học kỳ 1

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin

5

Tại đây

Giáo dục thể chất 1

1

Tại đây

Giáo dục Quốc phòng - An ninh

165T

Tại đây

Anh văn không chuyên 1

4

Tại đây

Tin học đại cương

3

Tại đây

Pháp luật đại cương

2

Tại đây

Toán cao cấp

4

Tại đây

Học kỳ 2

Giáo dục thể chất 2

1

Tại đây

Anh văn không chuyên 2

3

Tại đây

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

Tại đây

Kinh tế vi mô

3

Tại đây

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế

2

Tại đây

Pháp luật kinh tế

2

Tại đây

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

3

Tại đây

Học kỳ 3

Giáo dục thể chất 3

1

Tại đây

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

Tại đây

Anh văn không chuyên 3

3

Tại đây

Kinh tế vĩ mô

3

Tại đây

Tài chính - tiền tệ

3

Tại đây

Nguyên lý kế toán

3

Tại đây

Nguyên lý thống kê kinh tế

3

Tại đây

Học kỳ 4

Các môn học bắt buộc

8

Kỹ năng tiếp cận và phát triển nghề nghiệp

2

Tại đây

Kinh tế lượng

2

Tại đây

Thị trường tài chính

2

Tại đây

Thực tập thực tế

2

Tại đây

Các môn học tự chọn 8 tín chỉ

Thuế

2

Tại đây

Phân tích hoạt động kinh doanh

2

Tại đây

Luật ngân hàng

2

Tại đây

Kế toán hành chính sự nghiệp

2

Tại đây

Kế toán nhà nước

2

Tại đây

Học kỳ 5

Các môn học bắt buộc

10

 

Toán tài chính

2

Tại đây

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

4

Tại đây

Quản trị tài chính

2

Tại đây

Thanh toán quốc tế

2

Tại đây

Các môn học tự chọn 6 tín chỉ

 

Thị trường chứng khoán

2

Tại đây

Tài chính hành vi

2

Tại đây

Thẩm định tín dụng

2

Tại đây

Đầu tư tài chính

2

Tại đây

Học kỳ 6

Anh văn chuyên ngành

3

Tại đây

Tài chính quốc tế

2

Tại đây

Tài chính doanh nghiệp

3

Tại đây

Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư

2

Tại đây

Marketing ngân hàng

2

Tại đây

Tài chính công

2

Tại đây

Học kỳ 7

Các môn bắt buộc

9

 

Ngân hàng trung ương

2

Tại đây

Kế toán ngân hàng

3

Tại đây

Quản trị ngân hàng

2

Tại đây

Phân tích báo cáo tài chính

2

Tại đây

Các môn học tự chọn 6 tín chỉ

 

Quản trị đầu tư

2

Tại đây

Tài chính vi mô

2

Tại đây

Nghiệp vụ ngân hàng quốc tế

2

Tại đây

Kinh doanh ngoại hối

2

Tại đây

Học kỳ 8

Thực tập tốt nghiệp

3

Tại đây

TH1 

Khóa luận tốt nghiệp

7

Tại đây

Hoặc

TH2

Hoặc học môn thay thế

 

- Chuyên đề Quản trị rủi ro ngân hàng thương mại

2

Tại đây

- Chuyên đề hội nhập kinh tế trong lĩnh vực ngân hàng

2

Tại đây

- Tiểu luận tốt nghiệp

3

Tại đây

In bài này   Gửi Email bài này