Chương trình Kế toán

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Tên chương trình: Kế toán tổng hợp

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: Kế toán

Loại hình đào tạo: Chính quy

  (Ban hành kèm theo Quyết định số  4428 /QĐ-ĐHTV, ngày  28  tháng 10  năm 2015

của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh)

 I. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

   1.1. Mục tiêu của chương trình đào tạo

Đào tạo sinh viên sau khi ra trường có phẩm chất chính trị vững vàng, có sức khỏe tốt, có kiến thức kinh tế nói chung và chuyên sâu về kế toán nói riêng; có năng lực chuyên môn về kế toán đáp ứng tốt nhu cầu của người sử dụng lao động; có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có đạo đức nghề nghiệp và tận tâm với nghề. Ngoài ra sinh viên có thể tiếp tục học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, phát triển nghề nghiệp đáp ứng được yêu cầu hội nhập.

    1.2. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

 • Kiến thức cơ bản

ELO1: Áp dụng kiến thức toán học vào ngành kế toán

ELO2: Áp dụng kiến thức cơ sở ngành để giải quyết các vấn đề trong kế toán

ELO3: Áp dụng kiến thức xã hội và các vấn đề đương đại về pháp luật vào ngành kế toán

 • Kiến thức chuyên ngành

ELO4: Hệ thống hóa môi trường pháp lý và cơ sở lý thuyết về lĩnh vực kế toán, kiểm toán

ELO5: Hệ thống hóa môi trường pháp lý và cơ sở lý thuyết về lĩnh vực thuế

 • Kỹ năng cơ bản

ELO6: Vận dụng tư duy phân tích, phản biện và giải quyết vấn đề vào các tình huống trong lĩnh vực kế toán

ELO7: Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh của ngành kế toán

ELO8: Giao tiếp hiêu quả bằng nhiều hình thức (nói, văn bản, thuyết trình và viết báo cáo)

ELO9: Làm việc độc lập và làm việc nhóm

 • Kỹ năng chuyên ngành

ELO10: Lập, luân chuyển và lưu trữ chứng từ kế toán

ELO11: Hạch toán cơ bản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại đơn vị hành chính sự nghiệp, công ty xây dựng, kho bạc và ngân hàng vào sổ sách kế toán

ELO12: Hạch toán thành thạo các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp sản xuất, thương mại và dịch vụ vào sổ sách kế toán

ELO13: Sử dụng thành thạo ít nhất một phần mềm kế toán/ghi sổ kế toán trên excel

ELO14: Lập và phân tích báo cáo tài chính, báo cáo nội bộ

ELO15: Kê khai, quyết toán thuế TNDN, thuế GTGT và các loại thuế khác trong doanh nghiệp

 • Thái độ

ELO16: Ý thức được tinh thần trách nhiệm, có đạo đức nghề nghiệp, có tính kỷ luật và tận tâm với nghề

ELO17: Ý thức học tập suốt đời và hội nhập quốc tế

 • Cơ hội nghề nghiệp

       Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán tổng hợp trình độ đại học có thể đảm nhận các vị trí như: nhân viên kế toán thanh toán, kế toán vật tư, kế toán tài sản cố định, kế toán tiền lương, kế toán tính giá thành sản phẩm, kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa, kế toán tổng hợp…tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ, công ty xây dựng, đơn vị hành chính sự nghiệp, kho bạc và ngân hàng.

II. THỜI GIAN ĐÀO TẠO VÀ KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA

    Toàn bộ khối lượng chương trình sẽ được tổ chức thực hiện trong 4 năm học (phân bổ trong 08 học kỳ).

Tổng khối lượng chương trình:                                                      124 tín chỉ

                  Trong đó:

                        + Lý thuyết:                                                                       65 tín chỉ

                        + Thực hành:                                                                           52 tín chỉ

                        + Khóa luận tốt nghiệp (hoặc học bổ sung kiến thức):                07 tín chỉ

* Chưa kể khối kiến thức Giáo dục Quốc phòng – An ninh & Giáo dục thể chất

III. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH, QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP VÀ THANG ĐIỂM

            Theo Quy định chung và Quy định của Trường Đại học Trà Vinh

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

4.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương (ĐC)                                         40 tín chỉ

 • Kiến thức lý luận chính trị (LLCT)                                   10 tín chỉ
 • Kiến thức khoa học, xã hội – nhân văn 10 tín chỉ
 • Kiến thức ngoại ngữ 10 tín chỉ
 • Kiến thức Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên 10 tín chỉ
 • Giáo dục thể chất 03 tín chỉ
 • Giáo dục Quốc phòng – An ninh 165 tiết

4.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp                                           84 tín chỉ

 • Kiến thức cơ sở ngành (CS) 20 tín chỉ

          - Bắt buộc:                                                                  18 tín chỉ

          - Tự chọn:                                                                   02 tín chỉ

 • Kiến thức chuyên ngành (CN) 50 tín chỉ

          - Bắt buộc:                                                                  38 tín chỉ

          - Tự chọn:                                                                  12 tín chỉ

 • Kỹ năng ngoại khóa (NK) 04 tín chỉ
 • Thực tập tốt nghiệp (TT) và Khóa luận tốt nghiệp (KL) 10 tín chỉ

* Chưa kể khối kiến thức Giáo dục Quốc phòng – An ninh & Giáo dục thể chất

STT

Tên môn học

Tín chỉ

Học kỳ 1

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin

5

Giáo dục thể chất 1

1

Giáo dục Quốc phòng - An ninh

165T

Anh văn không chuyên 1

4

Tin học đại cương

3

Pháp luật đại cương

2

Toán cao cấp

4

Học kỳ 2

Các môn học bắt buộc

13

Giáo dục thể chất 2

1

Anh văn không chuyên 2

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế

2

Kinh tế vi mô

3

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

3

Các môn học tự chọn

02

Tâm lý học đại cương

2

Pháp luật kinh tế

2

Đạo đức KD và văn hóa doanh nghiệp

2

Học kỳ 3

Các môn học bắt buộc

15

Giáo dục thể chất 3

1

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

Anh văn không chuyên 3

3

 Nguyên lý thống kê kinh tế

3

Kinh tế vĩ mô

3

Nguyên lý kế toán

3

Các môn học tự chọn 2 tín chỉ

Kinh tế lượng

2

Kỹ năng chăm sóc khách hàng

2

Kỹ năng giao tiếp

2

Học kỳ 4

Các môn học bắt buộc

13

Kỹ năng tiếp cận và phát triển nghề nghiệp

2

Kế toán tài chính 1

3

Tài chính - Tiền tệ

3

Marketing căn bản

3

Thực tập thực tế

2

Các môn học tự chọn 4 tín chỉ

Quản trị văn phòng

2

Luật lao động

2

 Hệ thống thông tin kế toán

2

Thương mại điện tử

2

Học kỳ 5

Các môn học bắt buộc

12

Quản trị tài chính 1

2

Kế toán tài chính 2

3

Thuế

2

Quản trị học

3

Kế toán doanh nghiệp xây lắp và đơn vị chủ đầu tư

2

Các môn học tự chọn 4 tín chỉ

Thị trường tài chính

2

Nghiệp vụ ngoại thương

2

Thanh toán quốc tế

2

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

2

Học kỳ 6

Các môn học bắt buộc

12

Thực hành ghi sổ kế toán

3

Tổ chức công tác kế toán

3

Thực hành khai báo thuế

2

Anh văn chuyên ngành

2

Phân tích chuẩn mực kế toán

2

Các môn học tự chọn 4 tín chỉ

Kế toán Nhà nước

2

Kế toán ngân hàng thương mại

2

Quản trị tài chính 2

2

Kế toán Excel

2

Học kỳ 7

Các môn bắt buộc

11

Kế toán hành chính sự nghiệp

2

Kế toán quản trị

2

Thực hành phần mềm kế toán

3

Kiểm toán căn bản

2

Lập báo cáo tài chính

2

Các môn học tự chọn 4 tín chỉ

Kế toán Mỹ

2

Phân tích hoạt động kinh doanh

2

Quản trị doanh nghiệp

2

Đàm phán trong kinh doanh

2

Học kỳ 8

Thực tập cuối khóa

3

TH1 

Khóa luận tốt nghiệp

7

Hoặc

TH2

Hoặc học môn thay thế

- Kế toán thương mại dịch vụ

3

- Kiểm toán nâng cao

4


In bài này   Gửi Email bài này