Góc sinh viên

CB Login

Điểm thi kết thúc môn các lớp trung cấp năm 2016 - 2017

 Cập nhật và công bố ngày 28/11/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
TH14KTDN 01 Thực hành kế toán 2 Tải về
TH15KTDN 01 Thực hành kế toán 2 Tải về

Cập nhật và công bố ngày 08/11/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
TH15SOT 01 Pháp luật đại cương Tải về

Cập nhật và công bố ngày 12/09/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
TH15PLU 01 Luật tố tụng hình sự Tải về

Cập nhật và công bố ngày 11/09/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
TH15KTDN 01 Thực hành kế toán 2 Tải về

Cập nhật và công bố ngày 31/08/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
TH15TYA 04 Khởi tạo doanh nghiệp Tải về
TH15TYB 04 Khởi tạo doanh nghiệp Tải về

Cập nhật và công bố ngày 14/08/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
TH15HCVP 01 Nghiệp vụ kế toán Tải về

Cập nhật và công bố ngày 08/08/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
TH15KTDN 01 Kế toán hành chính sự nghiệp Tải về

Cập nhật và công bố ngày 28/07/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
TH15KTDN 04 Thuế Tải về
TH15PLU 01 Luật đất đai Tải về

Cập nhật và công bố ngày 24/07/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
TH15PLU 01 Thực tập thực tế Tải về

Cập nhật và công bố ngày 07-11/06/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
TH14PLU 10 Thực tập tốt nghiệ Tải  về
TH11DLB 29 Pháp luật đại cương Tải về
TH14KTDNB 01 Tin học kế toán Tải về
TH14KTDN 01 Kế toán hành chính sự nghiệp Tải về
TH15KTDN 01 Kế toán hành chính sự nghiệp Tải về
TH15KTDN 01 Tin học kế toán Tải về

Cập nhật và công bố ngày 01/06/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
TH15PLU 01 Luật tố tụng dân sự Tải về
TH14KTDNB 01 Thực tập tốt nghiệp Tải về
TH14PLU 01 Lịch sử Nhà nước và PL VN Tải về
TH15KTDN 01 Thực tập tốt nghiệp Tải về

Điểm thi kết thúc môn các lớp Trung cấp, HK2 năm 2016-2017

Cập nhật và công bố ngày 12/05/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
TH15PLU 01 Luật đất đai Tải về
TH15PLU 01 Pháp tài chính Tải về
TH15PLU 02 Luật hôn nhân gia đình Tải về

Cập nhật và công bố ngày 05/05/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
TH14KTDN 02 Thực hành kế toán 2 (Lần 2) Tải về
TH15HCVP 02 Nghiệp vụ kế toán  (Lần 2) Tải về
TH15KTDN 02 Chuyên đề lập báo cáo NB (L2) Tải về
TH15KTDN 02 Kiểm toán (Lần 2) Tải về
TH15KTDN 02 Thực hành kế toán 2 (Lần 2) Tải về
TH15PLU 02 Luật tố tụng hình sự (Lần 2) Tải về

Cập nhật và công bố ngày 15/04/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
TH15KTDN 02 Phân tích hoạt động kinh doanh Tải về
TH13PLU 05 Kỹ năng tiếp cận và PTNN Tải về
TH14PLU 05 Kỹ năng tiếp cận và PTNN Tải về
TH15PLU 02 Kỹ năng tiếp cận và PTNN Tải về
TH15PLU 05 Kỹ năng tiếp cận và PTNN Tải về

Cập nhật và công bố ngày 28/03/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
TH14KTDN 01 Kinh tế học đại cương Tải về
TH14KTDNB 01 Kinh tế học đại cương Tải về
TH15KTDN 01 Kinh tế học đại cương Tải về
TH15PLU 01 Luật môi trường Tải về
TH15PLU 01 Luật tố tụng dân sự Tải về

Cập nhật và công bố ngày 22/03/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
TH14KTDN 02 Kiểm toán Tải về
TH14KTDNB 02 Kiểm toán Tải về
TH15HCVP 02 Nghiệp vụ kế toán Tải về
TH15KTDN 02 Kiểm toán Tải về
TH15PLU 02 Luật tố tụng hình sự Tải về

Cập nhật và công bố ngày 20/03/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
TH14KTDN 02 Thực hành kế toán 2 Tải về
TH14KTDNB 02 Thực hành kế toán 2 Tải về
TH15KTDN 02 Thực hành kế toán 2 Tải về
TH15KTDN 02 Tin học ứng dụng trong kinh doanh Tải về

Cập nhật và công bố ngày 14/03/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
TH14HCVP 02 Nghiệp vụ kế toán Tải về
TH14TTR 254 Pháp luật đại cương Tải về

Cập nhật và công bố ngày 10/03/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
TH14KTDN 02 Phân tích hoạt động kinh doanh Tải về
TH14KTDNB 02 Phân tích hoạt động kinh doanh Tải về
TH15KTDN 02 Phân tích hoạt động kinh doanh Tải về

Điểm thi kết thúc môn các lớp Trung cấp, HK2 năm 2015-2016

Cập nhật và công bố ngày 03/03/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
TH15KTDN 07 Thuế Tải về

Cập nhật và công bố ngày 28/02/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
TH15PLU 02 Luật Ngân hàng Tải về

Cập nhật và công bố ngày 21/02/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
TH15PLU 02 Luật lao động Tải về

Cập nhật và công bố ngày 09/02/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
TH13PLU 05 Kỹ năng TC và PTNN Tải về
TH14KTDN 02 Thực tập phần mềm KT Tải về
TH14KTDNB 02 Nghiệp vụ thuế Tải về
TH14KTDNB 02 Thực tập phần mềm KT Tải về
TH14PLU 05 Kỹ năng TC và PTNN Tải về
TH15KTDN 02 Nghiệp vụ thuế Tải về
TH15KTDN 02 Thực tập phần mềm KT Tải về
TH14PLU 02 Kỹ thuật XD văn bản pháp luật Tải về
TH15PLU 02 Kỹ thuật XD văn bản pháp luật Tải về
TH15PLU 05 Kỹ năng TC và PTNN Tải về
TH15SOT 01 Pháp luật đại cương Tải về
TH15TS 01 Pháp luật đại cương Tải về
TH15TYB 01 Pháp luật đại cương Tải về

Cập nhật và công bố ngày 05/02/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
TH14KTDN 02 Kỹ năng phục vụ khách hàng Tải về
TH14KTDNB 02 Kỹ năng phục vụ khách hàng Tải về
TH15KTDN 02 Kỹ năng phục vụ khách hàng Tải về

Cập nhật và công bố ngày 02/02/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
TH15PLU 02 Thanh tra khiếu tố Tải về
TH15PLU 02 Thanh tra khiếu tố Tải về
TH15KTDN 02 Kế toán quản trị chi phí Tải về
TH14KTDNB 02 Kế toán quản trị chi phí Tải về

Cập nhật và công bố ngày 10/01/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
TH14KTDN 03 Thực hành kế toán 1 Tải về
TH15KTDN 03 Thực hành kế toán 1 Tải về

Điểm thi kết thúc môn các lớp Trung cấp, HK2 năm 2015-2016

Cập nhật và công bố ngày 16/12/2016

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
TH13PLU 03 Luật hôn nhân gia đình Tải về
TH14PLU 03 Luật hôn nhân gia đình Tải về

Cập nhật và công bố ngày 16/11/2016

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
TH15PLU 02 Luật lao động Tải về
TH14PLU 01 Luật thương mại Tải về
TH15PLU 01 Lịch sử Nhà nước và PL Tải về
TH14KTDN 02 Tin học ứng dụng trong KD Tải về
TH14KTDNB 02 Tin học ứng dụng trong KD Tải về
TH15KTDN 02 Tin học ứng dụng trong KD Tải về

Cập nhật và công bố ngày 10/11/2016

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
TH14KTDNB 02 Kế toán quản trị chi phí Tải về
TH15KTDB 02 Kế toán quản trị chi phí Tải về

Cập nhật và công bố ngày 12/10/2016

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
TH14PLU 01 Lịch sử Nhà nước và PL VN Tải về
TH14PLU 01 Lịch sử Nhà nước và PL VN Tải về
TH15PLU 01 Luật Hành chính (lần 2)
Tải về

Cập nhật và công bố ngày 30/09/2016

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
TH14KTDNB 01 Kế toán tài chính 1 Tải về
TH15KTDN 01 Kế toán tài chính 1 Tải về

Cập nhật và công bố ngày 20/09/2016

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
TH15KTDN 01 Thuế Tải về
TH14KTDNB 01 Kế toán hành chính sự nghiệp Tải về
TH14KTDNB 01 Kế toán hành chính sự nghiệp Tải về
TH15KTDN 01 Kế toán hành chính sự nghiệp Tải về

Điểm thi kết thúc môn các lớp Trung cấp, HK2 năm 2015-2016

Cập nhật và công bố ngày 20/09/2016

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
TH14KTDNB 01 Marketing căn bản
Tải về
TH15KTDN 01 Marketing căn bản Tải về

Cập nhật và công bố ngày 19/09/2016

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
TH14PLU 01 Thực tập thực tế
Tải về

Cập nhật và công bố ngày 13/09/2016

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
TH14TY 01 Khởi tạo doanh nghiệp
Tải về

Cập nhật và công bố ngày 01/09/2016

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
TH14PLU 06 Luật đất đai  (lần 2) Tải về

Cập nhật và công bố ngày 25/08/2016

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
TH14KTDN 01 Kế toán tài chính 2 Tải về
TH14KTDNB 01 Kế toán tài chính 2 Tải về
TH15KTDN 01 Kế toán tài chính 2 Tải về

Cập nhật và công bố ngày 22/08/2016

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
TH14KTDNB 13 Pháp luật đại cương Tải về
TH14QKDL 13 Pháp luật đại cương Tải về
TH14XDC 13 Pháp luật đại cương Tải về
TH15KTDN 13 Pháp luật đại cương Tải về
TH15ND 13 Pháp luật đại cương Tải về
TH15PLU 02 Lý luận nhà nước và PL Tải về
TH15PLU 02 Lý luận nhà nước và PL Tải về
TH15ND 13 Pháp luật đại cương Tải về

Cập nhật và công bố ngày 15/08/2016

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
TH13KTDN 01 Kinh tế học đại cương Tải về
TH14KTDNB 01 Kinh tế học đại cương Tải về
TH14KTDNB 01 Marketing căn bản Tải về
TH15KTDN 01 Marketing căn bản Tải về
TH15KTDN 01 Marketing căn bản Tải về
TH15PLU 01 Luật hành chính Tải về

 

Cập nhật và công bố ngày 02/08/2016

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
TH14PLU 06 Luật môi trường
Tải về
TH14PLU 06 Luật môi trường Tải về

Cập nhật và công bố ngày 9/07/2016

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
TH14KTDNB 01 Pháp luật kinh tế Tải về
TH15KTDN 01 Pháp luật kinh tế Tải về

Cập nhập và công bố ngày 20 tháng 7 năm 2016

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
TH14KTDN 01 Tài chính doanh nghiệp Tải về
TH14KTDNB 01 Tài chính doanh nghiệp Tải về
TH15KTDN 01 Tài chính doanh nghiệp Tải về

Cập nhập và công bố ngày 13 tháng 7 năm 2016

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
TH14KTDN 01 Thuế Tải về
TH14KTDNB 01 Thuế Tải về
TH14PLU 06 Luật đất đai Tải về
TH14PLU 6 Luật môi trường (lần 2) Tải về
TH14PLU 6 Luật môi trường (lần 2) Tải về
TH13KTDN 01 Thuế Tải về
TH15KTDN 01 Thuế Tải về

Cập nhập và công bố ngày 09 tháng 7 năm 2016

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
TH14KTDN 01 Kế toán tài chính 1 Tải về
TH14KTDNB 01 Kế toán tài chính 1 Tải về
TH14PLU 06 Thực tập tốt nghiệ Tải về
TH15KTDN 01 Kế toán tài chính 1 Tải về

Cập nhập và công bố ngày 25 tháng 6 năm 2016

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
TH14PLU 06 Luật môi trường Tải về
TH14HCVP 01 Nghiệp vụ kế toán
Tải về
TH14KTDNB 01 Tài chính tiền tệ Tải về
TH115KTDN 01 Tài chính tiền tệ Tải về

Cập nhập và công bố ngày 13 tháng 6 năm 2016

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
TH14PLU 01 Luật hôn nhân gia đình Tải về
TH13PLU 01 Luật hôn nhân gia đình Tải về
TH14TY 01 Khởi tạo doanh nghiệp Tải về

Cập nhập và công bố ngày 09 tháng 6 năm 2016

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
TH15HCVP 12 Pháp luật đại cương Tải về
TH15SOT 12 Pháp luật đại cương Tải về
TH15TYA 12 Pháp luật đại cương Tải về
TH15TYB 12 Pháp luật đại cương Tải về
TH14KTDN 02 Thực tập phần mềm kế toán Tải về
TH14PLU 01 Luật Hôn nhân gia đình Tải về
TH14TY 01 Khởi tạo doanh nghiệp Tải về
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 *Fax: (+84).294.3855217
Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử(Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: banbientapwebsite@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: webmaster@tvu.edu.vn
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh