Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

7216
Hôm nayHôm nay39
Tuần nàyTuần này197
Tháng nàyTháng này2600
Số khách trực tuyến 41

Điểm thi kết thúc môn các lớp đại học khóa 2016, HK 2 năm 2016 - 2017

Cập nhật và công bố ngày 28/03/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA16LA 18 Lý luận nhà nước và PL 1 Tải về
DA16LB 18 Lý luận nhà nước và PL 1 Tải về
DB16L04 02 Lịch sử nhà nước và PL VN Tải về

Cập nhật và công bố ngày 20/03/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA16CK 227 Pháp luật đại cương Tải về
DA16LD 16 Lý luận NN và PL 1 Tải về
DA16CNTP 227 Pháp luật đại cương Tải về
DA16DA 227 Pháp luật đại cương Tải về
DA16DB 227 Pháp luật đại cương Tải về
DA16DD 227 Pháp luật đại cương Tải về
DA14MN 249 Pháp luật đại cương Tải về

Cập nhật và công bố ngày 14/03/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA16HH 214 Pháp luật đại cương Tải về
DA16K 214 Pháp luật đại cương Tải về
DA16KD 214 Pháp luật đại cương Tải về
DA16NN 222 Pháp luật đại cương Tải về
DA16QVA 222 Pháp luật đại cương Tải về
DA16QVB 218 Pháp luật đại cương Tải về
DA16QVB 222 Pháp luật đại cương Tải về
DA16RHM 214 Pháp luật đại cương Tải về
DA16VDT 214 Pháp luật đại cương Tải về
DA16XYH 214 Pháp luật đại cương Tải về
DA16YDKA 214 Pháp luật đại cương Tải về
DA16YDKB 214 Pháp luật đại cương Tải về

Điểm thi kết thúc môn các lớp đại học khóa 2015, HK 2 năm 2016 - 2017

Cập nhật và công bố ngày 28/03/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA15LA 09 Luật dân sự 1 Tải về
DA15LB 04 Luật hình sự 1 Tải về
DA15LB 05 Luật hình sự 2 Tải về
DA15LC 09 Luật dân sự 1 Tải về
DA15LC 47 Luật môi trường Tải về
DA15LD 03 Luật hình sự 2 Tải về
DA15LD 05 Luật hình sự 2 Tải về
DA15LD 09 Luật dân sự 1 Tải về
DA15LE 03 Luật hình sự 2 Tải về
DA15LE 05 Luật hình sự 2 Tải về
DA15LE 09 Luật dân sự 1 Tải về
DA15LF 03 Luật hình sự 2 Tải về
DA15LF 09 Luật dân sự 1 Tải về
DB15L10 02 Lịch sử  NN và PL VN Tải về
DE15L10 11 Lịch sử  NN và PL VN Tải về
DF15KT10 13 Kế toán quản trị Tải về

Cập nhật và công bố ngày 20/03/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA15LB 08 Luật Dân sự 1 Tải về
DA15LD 46 Luật tài chính 1 Tải về
DA15LB 43 Luật Hành chính đô thị Tải về
DA15LC 08 Luật Dân sự 1 Tải về
DA15LC 43 Luật Hành chính đô thị Tải về
DA15LD 08 Luật Dân sự 1 Tải về
DA15LD 37 Văn thư lưu trữ Tải về
DA15LD 43 Luật Hành chính đô thị Tải về
DA15LE 08 Luật Dân sự 1 Tải về
DA15LE 43 Luật Hành chính đô thị Tải về
DA15LF 08 Luật Dân sự 1 Tải về
DA15TCNH 01 Quản trị danh mục đầu tư Tải về
DF15KT10 07 Kế toán tài chính 2 Tải về
DA15LF 43 Luật Hành chính đô thị Tải về
DE15KT10 07 Kế toán tài chính 2 Tải về
VB15KT10 05 Thị trường tài chính Tải về
VB15KT10 10 Kế toán quản trị Tải về
VB15L10 48 Luật Tài chính 1 Tải về

Cập nhật và công bố ngày 14/03/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA15KTA 07 Luật lao động Tải về
DA15KTB 07 Luật lao động Tải về
DF15KT10 06 Kế toán quốc tế Tải về

Cập nhật và công bố ngày 10/03/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA15KTA 04 Kế toán tài chính 1 Tải về
DA15KTA 04 Marketing căn bản Tải về
DA15KTB 04 Kế toán tài chính 1 Tải về
DA15KTB 04 Marketing căn bản Tải về
DA15LA 08 Luật hình sự 1 Tải về
DA15LF 11 Luật thương mại 1 Tải về
DA15QKD 04 Marketing căn bản Tải về
DA15TCNH 01 Nguyên lý kế toán Tải về
VB15L10 25 Luật thương mại 1 Tải về

Điểm thi kết thúc môn các lớp đại học khóa 2014, HK 2 năm 2016 - 2017

Cập nhật và công bố ngày 28/03/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA14K 04 Thực tập thực tế Tải về
DA14LA 18 Lý luận NN và PL 1 Tải về
DA14LA 47 Luật tài chính 1 Tải về
DA14LB 14 Nghiệp vụ tòa án Tải về
DA14LB 46 Luật hình sự 3 Tải về
DA14LB 47 Luật tài chính 1 Tải về
DA14LC 18 Lý luận NN và PL 1 Tải về
DA14LC 47 Luật tài chính 1 Tải về

Cập nhật và công bố ngày 22/03/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA14LB 46 Luật tài chính 1 Tải về
DA14LC 46 Luật tài chính 1 Tải về
DE14L11 60 Luật thương mại 1 Tải về

Cập nhật và công bố ngày 20/03/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA14CNTP 249 Pháp luật đại cương Tải về
DA14KTB 14 Thanh toán quốc tế Tải về
DA14LA 08 Luật Dân sự 1 Tải về
DA14LA 45 Luật Tài chính 1 Tải về
DA14LA 54 Luật Dân sự 3 Tải về
DA14LB 45 Luật Tài chính 1 Tải về
DA14LB 54 Luật Dân sự 3 Tải về
DA14LB 69 Tội phạm học Tải về
DA14LC 45 Luật Tài chính 1 Tải về
DA14TCNH 01 Tài chính quốc tế Tải về

Cập nhật và công bố ngày 14/03/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA14LA 11 Luật tố tụng hình sự 1 Tải về
DA14LA 13 Luật tố tụng hình sự 1 Tải về
DA14LB 11 Luật tố tụng hình sự 1 Tải về
DA14LB 12 Luật tố tụng hình sự 1 Tải về
DA14LB 13 Luật tố tụng hình sự 1 Tải về
DA13LC 11 Luật tố tụng hình sự 1 Tải về
DF14KT11 06 Kế toán quốc tế Tải về
DA13LC 12 Luật tố tụng hình sự 1 Tải về
DA13LC 13 Luật tố tụng hình sự 1 Tải về

Cập nhật và công bố ngày 10/03/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA14LA 61 Luật thương mại 3 Tải về
DA14LB 61 Luật thương mại 3 Tải về
DA14PT 01 Kinh tế vi mô Tải về
DE14L11 71 Tội phạm học Tải về

Điểm thi kết thúc môn các lớp đại học khóa 2013, HK 2 năm 2016 - 2017

Cập nhật và công bố ngày 22/03/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA13LA 134 Luật tố tụng hình sự 2 Tải về
DA13LB 63 Luật hôn nhân gia đình Tải về
DA13LC 134 Luật tố tụng hình sự 2 Tải về
DA13LC 353 Luật thương mại quốc tế Tải về
DA13LC 63 Luật hôn nhân gia đình Tải về
DA13LH 353 Luật thương mại quốc tế Tải về
DA13LZ 353 Luật thương mại quốc tế Tải về

Cập nhật và công bố ngày 20/03/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA13LB 45 Luật Tài chính 1 Tải về
DA13LB 69 Tội phạm học Tải về
DA13LC 69 Tội phạm học Tải về
DA13LD 69 Tội phạm học Tải về
DA13LE 69 Tội phạm học Tải về
DA13LG 69 Tội phạm học Tải về
DA13LH 54 Luật Dân sự 3 Tải về
DA13LZ 54 Luật Dân sự 3 Tải về
DA13TCNH 01 Kế toán ngân hàng Tải về

Cập nhật và công bố ngày 14/03/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA13DCN 214 Pháp luật đại cương Tải về
DA13LG 13 Luật tố tụng hình sự 1 Tải về
DA13XD 254 Pháp luật đại cương Tải về

Cập nhật và công bố ngày 10/03/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA13LB 43 Luật tố tụng hình sự 2 Tải về
DA13LC 11 Luật thương mại 1 Tải về
DA13LC 52 Luật so sánh Tải về
DA13LD 52 Luật so sánh Tải về
DA13LF 61 Luật thương mại 3 Tải về
DA13LH 11 Luật thương mại 1 Tải về

Điểm thi kết thúc môn các lớp đại học khóa 2014, HK 1 năm 2016 - 2017

Cập nhật và công bố ngày 08/03/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DB14L04 18 Luật thương mại quốc tế Tải về
DE14KT11 09 Thực hành kế toán 2 Tải về
DE14L11 41 Kỹ thuật xây dựng VB PL Tải về
DE14L11 61 Tư pháp quốc tế 1 (lần 2) Tải về
VB14L11 53 Luật dân sự 3 (lần 2) Tải về

Cập nhật và công bố ngày 28/02/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA14KT 01 Quản trị doanh nghiệp Tải về
DA14KT 02 Quản trị doanh nghiệp Tải về
DA14KT 05 Thuế Tải về
DA14KTB 01 Quản trị doanh nghiệp Tải về
DA14LA 11 Trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng Tải về
DA14LA 47 Luật hình sự 3 Tải về
DA14LB 11 Trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng Tải về
DA14LB 47 Luật hình sự 3 Tải về
DA14LB 63 Luật thương mại 3 Tải về
DA14LC 47 Luật hình sự 3 Tải về
DA14QVA 02 Pháp luật kinh tế Tải về

Cập nhật và công bố ngày 23/02/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA14K 01 Tài chính – tiền tệ Tải về
DA14KT 05 Quản trị tài chính 1 Tải về
DA14KT 09 Thực hành kế toán 1 Tải về
DA14KTB 04 Đàm phán trong kinh doanh Tải về
DA14KTB 04 Quản trị tài chính 1 Tải về
DA14QKD 02 Quản trị tài chính Tải về
DA14TCNH 01 Tài chính – tiền tệ Tải về
DE14L11 63 Luật tài chính 2 Tải về
DE14L11 64 Luật thương mại 3 Tải về
VB14L11 62 Luật tài chính 2 Tải về
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Quốc lộ 53, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246 *Fax: (+84).74.3855217
Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử(Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: banbientapwebsite@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: webmaster@tvu.edu.vn
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh