Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

28752
Hôm nayHôm nay7
Tuần nàyTuần này257
Tháng nàyTháng này2033
Số khách trực tuyến 17

Điểm thi kết thúc môn các lớp đã tốt nghiệp, HK 2 năm 2016 - 2017

Cập nhật và công bố ngày 10/11/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
VB14L11 10 Luật hình sự 2 Tải về

Cập nhật và công bố ngày 08/11/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA12LA 22 Luật tố tụng hành chính Tải về
DA12LA 328 Luật thương mại 1 Tải về
DA13DDA 01 Pháp luật đại cương Tải về
DA13LA 22 Luật tố tụng hành chính Tải về
DA13LA 28 Pháp luật về TT KN TC Tải về
DA13LC 15 Nghiệp vụ tòa án Tải về
DA13LC 22 Luật tố tụng hành chính Tải về
DA13LZ 22 Luật tố tụng hành chính Tải về
DA13LZ 29 Pháp luật về TT KN TC Tải về
DA13XD 01 Pháp luật đại cương Tải về

Điểm thi kết thúc môn các lớp đại học 2015, HK 2 năm 2016 - 2017

 

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
VB15L10 15 Luật môi trường Tải về

Cập nhật và công bố ngày 16/11/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA15LC 08 Luật học so sánh Tải về
DA15LC 20 Luật tố tụng hành chính Tải về
DB15L04 21 Công pháp quốc tế Tải về
DE15L10 05 Quản trị doanh nghiệp Tải về
DE15L10 27 Luật so sánh Tải về
VB15KT10 09 Kế toán quốc tế Tải về

Cập nhật và công bố ngày 10/11/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DB15L04 10 Luật Hình sự 2 Tải về
DB15L10 20 Luật tố tụng hành chính đô thị Tải về
VB15KT10 03 Kế toán hoạt động ĐT XDCB Tải về
VB15L10 04 Luật dân sự 1 Tải về

Cập nhật và công bố ngày 07/11/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA15K 01 Pháp luật đại cương Tải về
DA15LD 28 Pháp luật về TT KN TC Tải về
DA15LE 328 Luật thương mại 1 Tải về
DA15LF 328 Luật thương mại 1 Tải về
DA15TCNH 01 Pháp luật đại cương Tải về
DA15TTA 01 Pháp luật đại cương Tải về
DA15TTB 01 Pháp luật đại cương Tải về

Cập nhật và công bố ngày 06/11/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA15K 01 Kinh tế vi mô 2 Tải về
DA15LA 22 Luật Tố tụng hành chính Tải về
DA15LD 22 Luật Tố tụng hành chính Tải về

Cập nhật và công bố ngày 31/10/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
VB15L10 16 Luật môi trường Tải về
DB15L10 41 Luật hiến pháp 2 Tải về
DE15KT10 12 Kế toán quản trị Tải về
VB15KT10 03 Kế toán ngân hàng thương mại Tải về
VB15KT10 03 Kiểm toán căn bản Tải về
VB15L10 41 Tội phạm học (lần 2) Tải về

Cập nhật và công bố ngày 24/10/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DB15L04 332 Luật tố tụng dân sự 1 Tải về
VB15L10 354 Luật tố tụng hình sự 2 Tải về
DA15LB 18 Luật tố tụng hành chính Tải về
DA15LC 18 Luật tố tụng hành chính Tải về
DE15L10 44 Tư pháp quốc tế 1 (lần 2) Tải về
VB15L10 10 Nghiệp vụ tòa án Tải về

Cập nhật và công bố ngày 17/10/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DB15L04 21 Luật sở hữu trí tuệ Tải về
DB15L04 235 Luật đất đai Tải về
DB15L10 01 Pháp luật về KD bảo hiểm Tải về
DB15L10 02 Luật thương mại 1 (lần 2) Tải về
VB15L10 56 Luật tố tụng hành chính (lần 2) Tải về
VB15L10 235 Luật đất đai Tải về
VB15L10 353 Luật so sánh Tải về

Điểm thi kết thúc môn các lớp đại học 2016, HK 2 năm 2016 - 2017

 

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DB16L04 16 Luật lao động Tải về

Cập nhật và công bố ngày 16/11/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA16LA 08 Luật học so sánh Tải về
DA16LB 08 Luật học so sánh Tải về
DA16LD 08 Luật học so sánh Tải về
DF16KT11 09 Kế toán quốc tế Tải về

Cập nhật và công bố ngày 10/11/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DB16L04 10 Luật Hình sự 2 Tải về
VB16L11 04 Luật dân sự 1 Tải về
VB16L11 11 Luật dân sự 2 Tải về

Cập nhật và công bố ngày 08/11/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA16KD 01 Pháp luật đại cương Tải về
DA16LC 28 Pháp luật về TT KN TC Tải về
DA16LD 328 Pháp luật về TT KN TC Tải về
DB16L11 01 Lịch sử NN và PL VN Tải về

Cập nhật và công bố ngày 02/11/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
VB16L11 354 Luật hình sự 1 (lần 2) Tải về

Cập nhật và công bố ngày 31/10/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DB16L04 10 Luật hiến pháp 2 Tải về
DF16KT11 02 Kế toán tài chính 2 Tải về

Cập nhật và công bố ngày 16/10/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DB16L04 01 Pháp luật về kinh doanh BH Tải về
DB16L04 02 Luật thương mại 1 (lần 2) Tải về

Cập nhật và công bố ngày 02/10/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA16KTA 02 Đạo đức KD và VH doanh nghiệp Tải về
DA16KTA 05 Đạo đức KD và VH doanh nghiệp Tải về
DA16KTB 02 Đạo đức KD và VH doanh nghiệp Tải về
DA16KTB 05 Đạo đức KD và VH doanh nghiệp Tải về
DA16QDL 01 Kinh tế vĩ mô Tải về

Điểm thi kết thúc môn các lớp đại học 2014, HK 2 năm 2016 - 2017

Cập nhật và công bố ngày 21/11/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DB14L04 16 Luật môi trường Tải về

Cập nhật và công bố ngày 16/11/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA14LA 19 Luật môi trường Tải về
DA14LB 19 Luật môi trường Tải về
DA14LC 19 Luật môi trường Tải về
VB14L11 03 Kỹ thuật đàm phán hợp đồng Tải về
VB14L11 03 Luật bảo hiểm xã hội Tải về

Cập nhật và công bố ngày 08/11/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA14LA 28 Pháp luật về TT KN TC Tải về
DA14LB 28 Pháp luật về TT KN TC Tải về
DA14LB 328 Luật thương mại 1 Tải về
DA14LC 29 Pháp luật về TT KN TC Tải về
DA14NNAB 01 Pháp luật đại cương Tải về
DA14NNK 01 Pháp luật đại cương Tải về
DA14QVA 01 Pháp luật đại cương Tải về
DA14QVB 02 CĐ Hoạch định NNL Tải về
DA14TYB 01 Pháp luật đại cương Tải về
VB14L11 05 Tư pháp quốc tế Tải về

Cập nhật và công bố ngày 06/11/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA14LA 15 Nghiệp vụ tòa án Tải về
DA14LA 24 Tội phạm học Tải về
DA14LA 328 Luật dân sự 1 Tải về
DA14LB 15 Nghiệp vụ tòa án Tải về
DA14LB 22 Luật tố tụng hành chính Tải về
DA14LB 24 Tội phạm học Tải về
DA14LB 328 Luật dân sự 1 Tải về
DA14LC 15 Nghiệp vụ tòa án Tải về
DA14LC 24 Tội phạm học Tải về
DA14LC 328 Luật dân sự Tải về

Cập nhật và công bố ngày 02/11/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DB14L04 52 Luật tố trụng hình sự 1 (lần 2) Tải về

Cập nhật và công bố ngày 31/10/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DB14L04 16 Luật môi trường Tải về
DB14L04 41 Luật so sánh Tải về
VB14L11 10 Luật hiến pháp 2 Tải về
VB14L11 42 Luật so sánh Tải về

Cập nhật và công bố ngày 24/10/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
VB14L11 53 Luật tố tụng dân sự 2 Tải về
VB14L11 57 Luật tố tụng hành chính Tải về
DA14LB 01 Pháp luật về kinh doanh BH Tải về
DA14LC 01 Kỹ thuật xây dựng VBPL Tải về
DA14LC 01 Luật hành chính đô thi Tải về
DB14L04 01 Nghiệp vụ tòa án Tải về
DA14LC 01 Luật tài chính 1 Tải về

Cập nhật và công bố ngày 16/10/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DB14L10 54 Tư pháp quốc tế 2 Tải về
VB14L11 19 Nghiệp vụ tòa án Tải về

Cập nhật và công bố ngày 02/10/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA14QKD 02 Quản trị marketing Tải về

Điểm thi kết thúc môn các lớp đại học 2014, HK 2 năm 2016 - 2017

Cập nhật và công bố ngày 27/09/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DB14L04 52 Luật tố tụng hình sự 2 Tải về
VB14L11 53 Pháp luật về quản lý hộ tịch Tải về

Cập nhật và công bố ngày 22/09/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DB14L04 04 Luật ngân hàng (lần 2) Tải về
DA14LA 01 Luật hôn nhân gia đình Tải về
DA14LB 01 Kỹ năng TC và PTNN Tải về
DA14LB 01 Luật hôn nhân gia đình Tải về
DA14LC 01 Luật hôn nhân gia đình Tải về

Cập nhật và công bố ngày 20/09/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
VB14L11 42 Tội phạm học Tải về

Cập nhật và công bố ngày 19/09/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA14LA 01 Luật sở hữu trí tuệ Tải về
DA14LB 01 Luật sở hữu trí tuệ Tải về
DA14LC 01 Luật sở hữu trí tuệ Tải về

Cập nhật và công bố ngày 16/09/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
VB14L11 03 Hòa giải tuyên truyền PL Tải về
VB14L11 19 Nghề luật sư và tư vấn PL Tải về

Cập nhật và công bố ngày 15/09/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA14LA 01 Luật đất đai Tải về
DA14LB 01 Kỹ thuật XD VB pháp luật Tải về
DA14LC 01 Kỹ thuật XD VB pháp luật Tải về
DA14LC 16 Luật đất đai Tải về

Cập nhật và công bố ngày 07/09/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DB14L04 44 Tư pháp quốc tế 1 Tải về
DB14L04 54 Tư pháp quốc tế 5 Tải về
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 *Fax: (+84).294.3855217
Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử(Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: banbientapwebsite@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: webmaster@tvu.edu.vn
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh