Đơn vị trực thuộc

Góc sinh viên

Lượt truy cập

12493
Hôm nayHôm nay12
Tuần nàyTuần này444
Tháng nàyTháng này2354
Số khách trực tuyến 38

Điểm thi kết thúc môn các lớp Cao đẳng, HK 2 năm 2016 - 2017

Cập nhật và công bố ngày 05/05/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
CA13QKD 01 Thị trường tài chính Tải vềải về
CA14KT 04 Tin học ứng dụng trong kinh doanh Tải về
CA14PT 03 Marketing căn bản Tải về
CA16KT 16 Kinh tế vĩ mô Tải về

Cập nhật và công bố ngày 19/04/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
CA13KTA 03 Kế toán tài chính Tải vềải về
CA14QVA 02 Nghiệp vụ kế toán văn phòng Tải về
CA14KT 01 Quản trị doanh nghiệp Tải về
CA13TY 02 Văn hóa và đạo đức trong KD Tải về
CA14KT 01 Thực tập tốt nghiệp Tải về
CA15TY 02 Văn hóa và đạo đức trong KD Tải về

Cập nhật và công bố ngày 18/04/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
CA13KTA 01 Kế toán kho bạc Tải về
CA15KT 01 Kế toán kho bạc Tải về

Cập nhật và công bố ngày 15/04/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
CA13QVA 03 Nghiệp vụ kế toán văn phòng Tải về
CA14QV 03 Nghiệp vụ kế toán văn phòng Tải về
CA14QVA 03 Nghiệp vụ kế toán văn phòng Tải về
CA15KT 01 Tín dụng ngân hang thương mại Tải về

Cập nhật và công bố ngày 13/04/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
CA16PT 261 Pháp luật đại cương Tải về
CA16PT 261 Pháp luật đại cương Tải về

Cập nhật và công bố ngày 04/04/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
CA15KT 02 Quản trị doanh nghiệp Tải về

Cập nhật và công bố ngày 14/03/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
CA11QKDA 254 Pháp luật đại cương Tải về
CA14QV 254 Pháp luật đại cương Tải về
CA14TT 218 Pháp luật đại cương Tải về
CA14QV 07 Luật lao động Tải về
CA14CK 254 Pháp luật đại cương Tải về
CA16CNTP 254 Pháp luật đại cương Tải về

Cập nhật và công bố ngày 10/03/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
CA09KTB 01 Nguyên lý kế toán Tải về
CA15KT 03 Kế toán tài chính 2 Tải về

Điểm thi kết thúc môn các lớp Cao đẳng, HK 1 năm 2016 - 2017

Cập nhật và công bố ngày 28/02/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
CA12KT 02 Quản trị doanh nghiệp Tải về
CA12KTA 06 Thuế Tải về
CA13QKD 01 Quản trị doanh nghiệp Tải về
CA13QKD 03 Quản trị nguồn nhân lực Tải về
CA14KT 01 Quản trị doanh nghiệp Tải về
CA14KT 01 Tin học ứng dụng trong kinh doanh Tải về
CA14QKD 01 Quản trị doanh nghiệp Tải về
CA14QKD 03 Quản trị nguồn nhân lực Tải về
CA14QKD 07 Quản trị học Tải về

Cập nhật và công bố ngày 24/02/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
CA12KT 04 Quản trị tài chính 1 Tải về
CA13KTA 03 Kế toán tài chính 1 Tải về
CA14KD 261 Pháp luật đại cương Tải về
CA14KT 03 Kế toán tài chính 1 Tải về
CA14QKD 01 Quản trị sản xuất Tải về
CA16KD 261 Pháp luật đại cương Tải về
CA16KT 261 Pháp luật đại cương Tải về
CA16MN 261 Pháp luật đại cương Tải về
CA16PT 261 Pháp luật đại cương Tải về
CA16TS 261 Pháp luật đại cương Tải về

Cập nhật và công bố ngày 14/02/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
CA15KT 02 Quản trị học Tải về
CA15KT 01 Tín dụng NH thương mại Tải về
CA15KT 01 Nghiệp vụ ngoại thương Tải về
CA15DB 27 Kỹ năng tiếp cận và PTNN Tải về
CA14QVB 01 Pháp luật về kinh tế thương mại Tải về
CA14QV 01 Pháp luật về kinh tế thương mại Tải về
CA14QKD 15 Thanh toán quốc tế Tải về
CA14KT 03 Quản lý Tài chính 1 Tải về
CA14QKD 261 Pháp luật đại cương Tải về
CA13QKD 15 Thanh toán quốc tế Tải về
CA13KTA 03 Quản lý Tài chính 1 Tải về
CA13KTA 01 Tín dụng ngân hàng TM Tải về
CA12KTA 01 Nghiệp vụ ngoại thương Tải về
CA11KTC 03 Quản lý Tài chính 1 Tải về

Cập nhật và công bố ngày 14/02/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
CA09KTB 01 Thực hành kế toán 2 Tải về
CA12KT 01 Thực hành kế toán 2 Tải về
CA13KTA 01 Thực hành kế toán 2 Tải về
CA13QKD 01 Kế toán tài chính Tải về
CA13QKD 02 Kế toán tài chính Tải về
CA13QVA 03 Nghiệp vụ kế toán văn phòng Tải về
CA14KT 01 Thực hành kế toán 2 Tải về
CA14QV 03 Nghiệp vụ kế toán văn phòng Tải về
CA14QVB 03 Nghiệp vụ kế toán văn phòng Tải về
CA15QKD 02 Kế toán tài chính Tải về

Cập nhật và công bố ngày 09/02/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
CA14TKM 247 Pháp luật đại cương Tải về
CA16DA 247 Pháp luật đại cương Tải về
CA16DB 247 Pháp luật đại cương Tải về
CA16DD 247 Pháp luật đại cương Tải về
CA16XYH 247 Pháp luật đại cương Tải về

Cập nhật và công bố ngày 05/02/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
CA12KT 17 Kỹ năng tiếp cận và PT NN Tải về
CA12KTA 02 Thị trường Tài chính Tải về
CA12KTA 17 Kỹ năng tiếp cận và PT NN Tải về
CA12TT 02 Nguyên lý kế toán Tải về
CA13KTA 01 Nguyên lý kế toán Tải về
CA13KTA 17 Kỹ năng tiếp cận và PT NN Tải về
CA13QKD 17 Kỹ năng tiếp cận và PT NN Tải về
CA13CNOT 17 Kỹ năng tiếp cận và PT NN Tải về
CA15KT 02 Thị trường tài chính Tải về
CA15KT 17 Kỹ năng tiếp cận và PT NN Tải về
CA15QKD 17 Kỹ năng tiếp cận và PT NN Tải về

Cập nhật và công bố ngày 02 /02/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
CA15KT 01 Quản trị học Tải về
CA14QVB 02 Nghiệp vụ kế toán văn phòng Tải về
CA14QKD 07 Quản trị học Tải về
CA14KT 01 Tin học kế toán Tải về
CA13QKD 02 Pháp luật kinh tế Tải về
CA13KTA 01 Tin học kế toán Tải về
CA12KTA 06 Thuế Tải về
CA12KT 02 Quianr trị doanh nghiệp Tải về
CA12KT 01 Tin học kế toán Tải về

Cập nhật và công bố ngày 10/01/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
CA12KTA 03 Kế toán tài chính 2 Tải về
CA12KTA 19 Kế toán ngân hàng thương mại Tải về
CA13KTA 01 Kinh tế vĩ mô Tải về
CA13KTA 01 Nguyên lý thống kê kinh tế Tải về
CA13KTA 03 Kế toán tài chính 2 Tải về
CA13KTA 19 Kế toán ngân hàng thương mại Tải về
CA14KT 03 Kế toán tài chính 2 Tải về
CA14KT 19 Kế toán ngân hàng thương mại Tải về
CA15KT 03 Kế toán tài chính 2 Tải về
CA14QV 07 Luật Lao động Tải về

Điểm thi kết thúc môn các lớp Cao đẳng, HK 1 năm 2016 - 2017

Cập nhật và công bố ngày 28/12/2016

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
CA15CNOT 04 Ky năng chăm sóc khách hàng Tải về
CA15KT 04 Ky năng chăm sóc khách hàng Tải về
CA15TY 34 Quản trị doanh nghiệp Tải về
CA15TY 08 Quản trị doanh nghiệp Tải về

Cập nhật và công bố ngày 26/12/2016

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
CA12KT 08 Kế toán quản trị Tải về
CA12KTA 03 Thị trường tài chính Tải về
CA12KTA 09 Kế toán quản trị Tải về
CA13KTA 01 Kiểm toán căn bản Tải về
CA13KTA 01 Tin học ứng dụng trong KD Tải về
CA13KTA 27 Kỹ năng TC và PTNN Tải về
CA13QKD 01 Nghiên cứu marketing Tải về
CA13QKD 01 Tin học ứng dụng trong KD Tải về
CA14KTA 01 Kiểm toán căn bản Tải về
CA14KT 01 Tin học ứng dụng trong KD Tải về
CA14QKD 01 Nghiên cứu marketing Tải về
CA14QKD 01 Quản trị sản xuất Tải về
CA14QKD 01 Tin học ứng dụng trong KD Tải về
CA15DB 27 Kỹ năng TC và PTNN Tải về
CA15KT 03 Thị trường tài chính Tải về
CA15QKD 04 Thị trường tài chính Tải về
CA15QKD 27 Kỹ năng TC và PTNN Tải về

Điểm thi kết thúc môn các lớp cao đẳng, HK 2 năm 2015-2016

Cập nhật và công bố ngày 17/10/2016

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
CA12KT 14 Kế toán quản trị  Tải về
CA13KTA 14 Kế toán quản trị Tải về

Cập nhật và công bố ngày 30/09/2016

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
CA14AV 10 Pháp luật đại cương (lần 2) Tải về
CA15AV 10 Pháp luật đại cương (lần 2) Tải về
CA15PT 10 Pháp luật đại cương (lần 2) Tải về
CA15TT 10 Pháp luật đại cương (lần 2) Tải về
CA15XD 10 Pháp luật đại cương (lần 2) Tải về

Điểm thi kết thúc môn các lớp cao đẳng, HK 2 năm 2015-2016

Cập nhật và công bố ngày 19/09/2016

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
CA13QKD 14 Quản trị tài chính Tải về
CA13QKD 05 Nguyên lý kế toán
Tải về
CA15KT 05 Tài chính tiền tệ Tải về
CA15KT 106 Phương pháp nghiên cứu khoa học
Tải về
CA15QKD 106 Phương pháp nghiên cứu khoa học Tải về

Cập nhật và công bố ngày 25/08/2016

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
CA14QKD 28 Thực tập thực tế
Tải về

Cập nhật và công bố ngày 15/08/2016

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
CA11KTC 01 Thực tập thực tế Tải về
CA11KTC 01 Thực tập tốt nghiệp Tải về
CA12AVA 10 Pháp luật đại cương Tải về
CA14AV 10 Pháp luật đại cương Tải về
CA14QV 26 Luật lao động Tải về
CA15AV 10 Pháp luật đại cương Tải về
CA15PT 10 Pháp luật đại cương Tải về
CA15TT 10 Pháp luật đại cương Tải về
CA145XD 10 Pháp luật đại cương Tải về

 Cập nhật và công bố ngày 02/08/2016

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
CA13KTA 07 Kinh tế vi mô Tải về
CA13QKD 05 Nguyên lý kế toán Tải về
CA13QKDA 07 Kế toán tài chính Tải về
CA14QKD 02 Kế toán tài chính 1 Tải về
CA15KT 02 Kế toán tài chính 1 Tải về
CA15QKD 02 Kế toán tài chính 1 Tải về
CA15QKD 07 Kinh tế vi mô Tải về

Cập nhật và công bố ngày 30/07/2016

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
CA13TY 07 Văn hóa và đạo đức trong KD Tải về
CA15CNTP 13 Pháp luật đại cương Tải về
CA15TH 13 Pháp luật đại cương Tải về
CA15TKM 13 Pháp luật đại cương Tải về
CA15TS 13 Pháp luật đại cương Tải về

Cập nhật và công bố ngày 28/07/2016

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
CA13KTA 27 Quản trị doanh nghiệp Tải về
CA14KT 27 Quản trị doanh nghiệp Tải về

Cập nhật và công bố ngày 20/07/2016

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
CA12QKD 01 Tài chính tiền tệ Tải về
CA13KTA 05 Tài chính tiền tệ Tải về
CA13QKD 14 Quản trị tài chính Tải về
CA14QKD 14 Quản trị marketing Tải về
CA14QKD 14 Quản trị tài chính Tải về
CA15KT 05 Tài chính tiền tệ Tải về

Cập nhật và công bố ngày 13/07/2016

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
CA14KT 07 Pháp luật kinh tế Tải về
CA14QKD 14 Nguyên lý thống kê kinh tế Tải về
CA13KT 07 Pháp luật kinh tế Tải về

Cập nhật và công bố ngày 09/07/2016

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
CA13CB 07 Pháp luật đại cương Tải về
CA13KTA 01 Luật tố tụng hành chính Tải về
CA13KTA 07 Pháp luật đại cương Tải về
CA14KD 15 Pháp luật đại cương Tải về
CA15KT 01 Toán tài chính Tải về
CA15KT 01 Toán tài chính Tải về
CA15QKD 01 Toán tài chính Tải về
CA13KTA 15 Pháp luật đại cương Tải về
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Quốc lộ 53, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).74.3855246 *Fax: (+84).74.3855217
Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử(Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: banbientapwebsite@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: webmaster@tvu.edu.vn
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh