Góc sinh viên

CB Login

Điểm thi kết thúc môn các lớp đại học 2017, HK 1 năm 2017 - 2018

Cập nhật và công bố ngày 18/01/2018

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA17CK 46 Pháp luật đại cương Tải về
DA17CNTP 46 Pháp luật đại cương Tải về
DA17CTH 46 Pháp luật đại cương Tải về
DA17CXH 46 Pháp luật đại cương Tải về
DA17DT 46 Pháp luật đại cương Tải về
DA17HH 48 Pháp luật đại cương Tải về
DA17K 48 Pháp luật đại cương Tải về
DA17KD 48 Pháp luật đại cương Tải về
DA17KTMT 48 Pháp luật đại cương Tải về
DA17YDK 56 Pháp luật đại cương Tải về

Cập nhật và công bố ngày 15/01/2018

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA17TS 29 Pháp luật đại cương Tải về
DA17TT 29 Pháp luật đại cương Tải về
DA17VDT 29 Pháp luật đại cương Tải về
DA17VH 29 Pháp luật đại cương Tải về
DA17KTB 35 Pháp luật đại cương Tải về
DA17MN 35 Pháp luật đại cương Tải về
DA17NCT 35 Pháp luật đại cương Tải về
DA17TH 35 Pháp luật đại cương Tải về
DA17DA 50 Pháp luật đại cương Tải về
DF17KT10 412 Hệ thống thông tin kế toán Tải về
DA17DB 50 Pháp luật đại cương Tải về

Điểm thi kết thúc môn các lớp đại học 2016, HK 1 năm 2017 - 2018

Cập nhật và công bố ngày 18/01/2018

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA16K 01 Luật thương mại quốc tế Tải về
DA16KTB 04 Nguyên lý kế toán Tải về
DA16QKD 04 Nguyên lý kế toán Tải về
VB16L11 07 Luật tài chính 1 Tải về
DA16TCNH 04 Nguyên lý kế toán Tải về

Cập nhật và công bố ngày 16/01/2018

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DB16L04 10 Luật dân sự 2 Tải về
DB16L04 10 Luật hình sự (lần 2) Tải về
DB16L04 14 Luật Hành chính đô thị Tải về
DF16KT11 02 Kế toán Tài chính 2 (lần 2) Tải về
DF16KT11 05 Kế toán hành chính sự nghiệp Tải về

Cập nhật và công bố ngày 15/01/2018

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA16TYA 07 Pháp luật đại cương Tải về
DA16TYB 07 Pháp luật đại cương Tải về
DA16K 05 Nguyên lý kế toán Tải về
DA16KTA 06 Nguyên lý kế toán (2) Tải về
DA16KTA 06 Nguyên lý kế toán Tải về
DA16QKDA 05 Nguyên lý kế toán Tải về
DA16TCNH 05 Nguyên lý kế toán Tải về
DB16L04 10 Luật thương mại Tải về
DB16L04 19 Luật hành chính đô thị Tải về
DB16L04 22 Pháp luật về thanh tra KN, TC Tải về
DB16L04 15 Luật lao động (lần 2) Tải về
DF16KT11 02 Kế toán Tài chính 2 Tải về
DF16KT11 02 Quản trị Tài chính 2 Tải về
DF16KT11 05 Kế toán hành chính sự nghiệp Tải về
VB16L11 04 Luật dân sự 1 (lần 2) Tải về

Cập nhật và công bố ngày 04/01/2018

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DF16KT11 04 Thực hành khai báo thuế Tải về
VB16L11 04 Luật thương mại 1 Tải về

Điểm thi kết thúc môn các lớp đại học 2015, HK 1 năm 2017 - 2018

Cập nhật và công bố ngày 18/01/2018

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA15KTA 04 Quản trị doanh nghiệp Tải về
DA15KTB 04 Quản trị doanh nghiệp Tải về
DA15QKD 04 Nguyên lý kế toán Tải về
DA15TCNH 04 Nguyên lý kế toán Tải về
DA15LA 10 Trách nhiệm dân sự ngoài HD Tải về
DA15LB 10 Trách nhiệm dân sự ngoài HD Tải về
DA15LD 10 Trách nhiệm dân sự ngoài HD Tải về
DA15LE 10 Trách nhiệm dân sự ngoài HD Tải về
DA15LF 10 Trách nhiệm dân sự ngoài HD Tải về
DA15QV 10 Quản trị doanh nghiệp Tải về
DA15LB 11 Trách nhiệm dân sự ngoài HD Tải về
DA15LC 11 Trách nhiệm dân sự ngoài HD Tải về
DA15LD 11 Trách nhiệm dân sự ngoài HD Tải về
DA15LA 13 Trách nhiệm dân sự ngoài HD Tải về
DA15LB 13 Trách nhiệm dân sự ngoài HD Tải về
DA15LC 13 Trách nhiệm dân sự ngoài HD Tải về
DA15LE 13 Trách nhiệm dân sự ngoài HD Tải về
DA15HHA 48 Pháp luật đại cương Tải về
DA15LA 183 Công pháp quốc tế Tải về
DA15LC 183 Công pháp quốc tế Tải về
DA15LF 183 Công pháp quốc tế Tải về
DA15LD 184 Công pháp quốc tế Tải về
DA15LF 184 Công pháp quốc tế Tải về
DA15LB 185 Công pháp quốc tế Tải về
DA15LE 185 Công pháp quốc tế Tải về
DA15LF 185 Công pháp quốc tế Tải về
DA15LD 186 Công pháp quốc tế Tải về
DA15LE 186 Công pháp quốc tế Tải về
DA15LF 186 Công pháp quốc tế Tải về

Cập nhật và công bố ngày 16/01/2018

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DB15L10 20 Luật Hành chính đô thị  (lần 2) Tải về
DE15KT10 05 Kế toán hành chính sự nghiệp Tải về
DE15L10 13 Kỹ thuật XD VB PL Tải về
VB15L10 18 Nghiệp vụ tòa án  (lần 2) Tải về
VB15L10 354 Luật tố tụng hình sự 2 Tải về

Cập nhật và công bố ngày 15/01/2018

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA15QKD 02 Quản trị học Tải về
DA15TCNH 02 Kế toán ngân hàng Tải về
DA16K 02 Quản trị học Tải về
DA15KTA 07 Thực hành kế toán 1 Tải về
DA15KTB 07 Thực hành kế toán 1 Tải về
DA15KTA 08 Thực hành kế toán 1 Tải về
DA15KTB 08 Thực hành kế toán 1 Tải về
DA15QV 08 Thương mại điện tử Tải về
DA15KTA 09 Kế toán quản trị Tải về
DA15KTB 09 Kế toán quản trị Tải về
DA15KTA 11 Kế toán quản trị Tải về
DA15KTB 11 Kế toán quản trị Tải về
DA15LB 14 Luật hình sự 3 Tải về
DA15LC 14 Luật hình sự 3 Tải về
DA15LD 14 Luật hình sự 3 Tải về
DA15LE 14 Luật hình sự 3 Tải về
DA15LF 14 Luật hình sự 3 Tải về
DA15LC 16 Luật hình sự 3 Tải về
DA15LA 18 Luật hình sự 3 Tải về
DA15LB 18 Luật dân sự 3 Tải về
DA15LC 18 Luật dân sự 3 Tải về
DA15LE 18 Luật dân sự 3 Tải về
DA15LF 18 Luật dân sự 3 Tải về
DA15KTA 06 Quản trị tài chính 1 Tải về
DA15KTB 04 Quản trị tài chính 1 Tải về
DA15QKD 02 Quản trị tài chính Tải về
DA15TCNH 05 Nguyên lý kế toán Tải về
DB15L04 09 Luật cạnh tranh Tải về
DB15L04 09 Luật tố tụng hình sự 1 (lần 2) Tải về
DB15L04 14 Luật so sánh Tải về
DB15L10 11 Luật thương mại 2 (lần 2) Tải về
DB15L10 12 Luật hình sự 2 Tải về
DE15KT10 05 Kế toán hành chính sự nghiệp Tải về
DE15KT10 12 Kế toán quản trị Tải về
DE15L10 22 Tư pháp quốc tế 1 Tải về
DE15L10 27 Luật so sánh (lần 2) Tải về
DE15L10 22 Tư pháp quốc tế 1 Tải về
VB15KT10 03 Kế toán HĐ ĐT XDCB Tải về
VB15L10 18 Nghiệp vụ tòa án Tải về
VB15L10 22 Tư pháp quốc tế 1 Tải về

Cập nhật và công bố ngày 04/01/2018

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA15LB 21 Luật hôn nhân gia đình Tải về
DA15LC 21 Luật hôn nhân gia đình Tải về
DA15LD 14 Nghiệp vụ tòa án Tải về
DA15LD 21 Luật hôn nhân gia đình Tải về
DA15LE 21 Luật hôn nhân gia đình Tải về
DA15LF 21 Luật hôn nhân gia đình Tải về
DA15QKD 02 Thị trường tài chính Tải về
DB15L04 09 Luật môi trường Tải về
VB15L10 16 Luật lao động Tải về

Điểm thi kết thúc môn các lớp đại học 2014, HK 1 năm 2017 - 2018

Cập nhật và công bố ngày 18/01/2018

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA14K 04 Nguyên lý kế toán Tải về
DA14KT 04 Nguyên lý kế toán Tải về
DA14QVA 10 Quản trị doanh nghiệp Tải về
DA14QVB 10 Quản trị doanh nghiệp Tải về
DA14LA 194 Công pháp quốc tế Tải về
DA14LA 186 Công pháp quốc tế Tải về

Cập nhật và công bố ngày 16/01/2018

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DB14L04 18 Nghiệp vụ tòa án (lần 2) Tải về
DB14QV11 02 Nghiệp vụ kế toán văn phòng Tải về
DF14KT11 05 Kế toán hành chính sự nghiệp Tải về
VB14L11 10 Luật dân sự 2 Tải về
VB14L11 10 Luật dân sự 2 (lần 2) Tải về

Cập nhật và công bố ngày 15/01/2018

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA14TCNH 02 Kế toán ngân hàng Tải về
DA14KTB 07 Thực hành kế toán Tải về
DA14QVC 07 Pháp luật đại cương Tải về
DA14K 08 Thương mại điện tử Tải về
DA14KTB 08 Kiểm toán căn bản Tải về
DA14QKD 08 Thương mại điện tử Tải về
VB14L11 14 Luật hình sự 3 Tải về
DA14LB 16 Luật hình sự 3 Tải về
DA14LA 21 Luật tố tụng dân sự 2 Tải về
DA14LB 21 Luật tố tụng dân sự 2 Tải về
DA14LC 21 Luật tố tụng dân sự 2 Tải về
DB14L04 21 Luật tố tụng dân sự 2 Tải về
DA14LA 26 Luật so sánh Tải về
DA14LB 26 Luật so sánh Tải về
DA14LC 26 Luật so sánh Tải về
DA14DDB 50 Pháp luật đại cương Tải về
DA14KT 06 Tin học UD trong kinh doanh Tải về
DA14KT 08 Kế toán quốc tế Tải về
DA14KT 08 Tin học UD trong kinh doanh Tải về
DB14L04 18 Nghiệp vụ tòa án Tải về
DF14KT11 05 Kế toán hành chính sự nghiệp Tải về
DA14KTB 07 Kế toán quốc tế Tải về
DA14KTB 07 Tin học kế toán Tải về

Cập nhật và công bố ngày 04/01/2018

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA14KT 08 Tin học kế toán Tải về
DA14KT 09 Kiểm toán căn bản Tải về
DA14LA 13 Nghiệp vụ tòa án Tải về
DA14LB 13 Nghiệp vụ tòa án Tải về
DA14LB 14 Nghiệp vụ tòa án Tải về
DA14LC 13 Nghiệp vụ tòa án Tải về
DA14LC 14 Nghiệp vụ tòa án Tải về
DA14QKD 06 Thuế Tải về
DA14QKD 10 Kế toán quản trị Tải về

Điểm thi kết thúc môn các lớp đại học 2017, HK 1 năm 2017 - 2018

Cập nhật và công bố ngày 29/12/2017

Lớp Nhóm Môn thi Xem điểm
DA17LA 02 Lý luận NN và PL Tải về
DA17LB 03 Lý luận NN và PL Tải về
DA17LC 02 Lý luận NN và PL Tải về
DA17LD 04 Lý luận NN và PL Tải về
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 *Fax: (+84).294.3855217
Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử(Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: banbientapwebsite@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: webmaster@tvu.edu.vn
Bản Quyền Trường Đại Học Trà Vinh